Leven lang ontwikkelen: gestandaardiseerd maatwerk

De bedenkers

Twee van de vier initiatiefnemers van dit idee zijn actief in de energietransitie: Accenda op het gebied van research & development (R&D) en Stichting Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit Delft (I-EM Delft) als ontwikkelaar van een broedplaats voor duurzame oplossingen. De twee andere partners houden zich bezig met leren en ontwikkelen: Technicom is specialist in opleiding en ontwikkelingsadvies voor de (proces)techniek en logistiek en MTOB W&T Educatie verzorgt (gast)lessen over innovatieve technologie. Zij werken samen met Techniek College Rotterdam, mboRijnland en ROC Mondriaan.

Het vraagstuk

Energietransitie is een onderwerp waarin veel technische kennisgebieden samenkomen. Mkb-bedrijven (zoals Accenda) die zich hierin specialiseren, hebben moeite met het aantrekken van geschikt personeel. Dat is een probleem omdat dit verdere groei in de weg staat. Er is een enorm tekort aan technische medewerkers, en als het al lukt om kandidaten met het juiste potentieel te vinden, beschikken die meestal niet over de juiste kennis en vaardigheden. Dat is lastig op te lossen, want het gaat om specifieke onderwerpen uit verschillende disciplines en daar bestaat geen kant-en-klare opleiding voor. Bij bestaande mbo- en hbo-opleidingen is het meestal niet mogelijk om uit het programma alleen die onderdelen te pikken die relevant zijn. Een alternatief is om medewerkers zelf op te leiden, maar dat is voor kleine mkb-bedrijven een brug te ver.

Het !DEE

Er wordt een menukaart samengesteld met opleidings(deel)modules die relevant zijn voor de energietransitie. Medewerkers kiezen uit de menukaart die deelmodules die zij nodig hebben voor hun huidige of nieuwe functie. De studiebelasting blijft beperkt doordat ze alleen datgene leren wat nodig is.

Om te ontdekken welke competenties ontbreken, worden in een matrix voor elke functie binnen het bedrijf de benodigde competenties gekoppeld aan het benodigde opleidingsniveau. Ook wordt gekeken welke aanvullende kennis voor de functie nodig is. Samen wordt dit afgezet tegen de competenties waarover een specifieke medewerker beschikt. Zo ontstaat een beeld van wat de medewerker nog moet leren.

De medewerker volgt daarna de betreffende deelmodules van de menukaart. De meeste leerstof is digitaal, maar er horen ook praktijklessen bij. De deelmodules zijn gebaseerd op het programma van reguliere opleidingen. Aan elke deelmodule is een deelcertificaat gekoppeld. Indien gewenst kan een medewerker aanvullende certificaten halen, en uiteindelijk zelfs een erkend diploma.

Het ‘gestandaardiseerde maatwerk’ uit dit idee is interessant voor alle mkb-bedrijven die met de energietransitie te maken hebben. Dit kunnen bedrijven in uiteenlopende sectoren zijn, van automotive tot scheepvaart en de agrarische sector.

Bouwschool Flevoland – bouwen voor de toekomst

DE BEDENKERS

Bedrijfsschool Bouwschool Flevoland is een samenwerkingsverband tussen het ROC van Flevoland, Techniekopleidingen Flevoland (TOF), Betsema Bouwgroep, Heutink Bouwgroep en Olde Rikkert Bouw. Deze partijen gaan Leven Lang Ontwikkelen (LLO) actief stimuleren binnen de bouwsector en afstemmen op de wensen en behoeften van de werknemers. Dit leidde tot de oprichting en ontwikkeling van een innovatieve bedrijfsschool: Bedrijfsschool Bouwschool Flevoland.

HET VRAAGSTUK

De bouwopgave in Nederland is groot. Tot 2030 zijn 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, moet de productie van nieuwe woningen stijgen naar gemiddeld 100.000 woningen per jaar. Flevoland is een van de regio’s waar deze groei mogelijk is. Naast nieuwbouw is het verduurzamen en circulair maken van bestaande woningen cruciaal. Het tempo waarin dat nu gebeurt, is te laag om te voldoen aan de ambities van het Energieakkoord. Innovatieve en grootschalige vormen van aanbesteden kunnen helpen bij het opschalen van verduurzaming van zowel het particuliere als het sociale woningbezit. Dit geldt ook voor de vervanging van het gasnet in bestaande wijken. De bouwsector heeft grote tekorten aan (geschoolde) vakmensen en met de uitbreidingsvraag in Flevoland geldt dit in het bijzonder voor de deelnemende mkb-bedrijven binnen dit project.

HET !DEE

De initiatiefnemers starten met inventarisatie van de behoeften en wensen wat betreft de doorontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Dat stimuleert werkgevers en werknemers om zelf na te denken over hun wensen en behoeften en creëert eigenaarschap voor het project. Het uiteindelijke aanbod in de bedrijfsschool wordt ontwikkeld op basis van de input van de werknemers en werkgevers.

HR-experts van de partnerbedrijven werken vervolgens aan een regionaal opleidings- en ontwikkelplan voor de bouwsector in de regio Flevoland. Dit plan zorgt ervoor dat het te ontwikkelen (online)aanbod voldoet aan de opleidings- en ontwikkelbehoefte en wensen van werknemers en werkgevers in de regio. Zo werken de partners aan het uitbreiden van het leer- en ontwikkelaanbod in de provincie Flevoland, op een manier die past bij de behoefte van het bedrijfsleven.

Nadat het ontwikkelplan afgerond is, staat een gezamenlijke, onlinebedrijfsschool op het programma. Daarvoor richten de partners een onlineleerportaal in, met innovatieve leermodules. Bedrijfsschool Bouwschool Flevoland ondersteunt zo innovatie in de bouwwereld.

De Romein Academy; grondverzet voor de energietransitie

DE BEDENKERS

Het Veendamse De Romein is een specialist in grondverzet, op het gebied van kabels en leidingwerk specifiek voor de energietransitiemarkt. Het bedrijf legt en sluit onder andere groene stroomvoorzieningen aan, waarbij het vaak gaat om tracés van kilometers lang. Het is zeer specialistisch werk, verricht door onder andere machinisten en grondboorders. Door technologische ontwikkelingen en omdat opdrachtgevers steeds strengere veiligheidsnormen hanteren, veranderen en verbeteren de werkwijzen voortdurend.

HET VRAAGSTUK

In het algemeen is er een groot tekort aan vaktechnisch personeel in de Grond/Weg/Waterbouw (GWW). Reguliere bedrijven in de sector ondervinden dit, maar ondernemingen in de energietransitiemarkt nog veel meer. Zij hebben het bovendien lastig om werknemers blijvend aan zich te binden omdat er, vanwege dat tekort, continu aan deze mensen wordt getrokken door andere ondernemingen.

Extra moeilijkheid in de branche is het gat tussen de reguliere praktijk en de opleidingen in de GWW. Voor het specialistische werk in de energietransitiemarkt is die kloof nog veel groter, merkt De Romein. De kennis om de specifieke kabels en leidingen te kunnen leggen die nodig is voor de energietransitie, wordt bijvoorbeeld niet onderwezen op het SOMA-college, de vakopleiding voor de infra.

HET !DEE

Het MKB!DEE is de oprichting van een eigen academie, voor eigen medewerkers, voor nieuw personeel en voor medewerkers van andere bedrijven. De Romein Academy krijgt de status van specialistische vervolgopleiding, te volgen na een algemene mbo infra-opleiding. Deelnemers leren er, in verschillende opleidingsprogramma’s, op een veilige manier met de nieuwste duurzame en milieuvriendelijke technieken om te gaan. Hierdoor zijn ze snel inzetbaar en blijven ze up-to-date in het gespecialiseerde GWW-werk voor de energietransitie. Pijlers binnen de opleiding zijn: kwaliteit, internationalisering, efficiënt werken, veiligheid en werkplezier.

Het idee om zelf te gaan opleiden komt voort uit eigen ervaring. Werknemers die al langer bij De Romein werken maar geen gecertificeerde opleiding hebben, blijken toch vaak beter te zijn in het specialistische werk dan nieuw personeel dat wel die papieren heeft.

De Romein gaat voor de Academy samenwerken met ICM en SOMA. Er komt een nieuw gebouw met een groot terrein waar de praktijklessen (graaf- en boorwerkzaamheden) kunnen plaatsvinden. Na eerst door SOMA te zijn opgeleid, zullen minimaal zes ‘leermeesters’ van De Romein de lessen gaan verzorgen, waar nodig bijgestaan door externe specialisten.

De energie- en klimaattransitie: Investeren om kansen te benutten

DE BEDENKERS

De twee Zuid-Limburgse bedrijven achter dit idee zijn beide werkzaam in de installatiebranche. Detacta is een in Sittard gevestigde specialist in de installatie en realisatie. Centraal staat daarin Electrical Heat Tracing, het op temperatuur houden of brengen van producten die niet mogen stollen, aangroeien of bevriezen. Lemmens-Meessen uit Heerlen richt zich op de particuliere markt. Zij voeren onder andere CV- en loodgieterswerkzaamheden uit en hebben de aanleg van badkamers als belangrijkste specialisatie.

HET VRAAGSTUK

Zowel voor Detacta als Lemmens-Meessen is het een lastige opgave om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Dit terwijl de vraag naar hun dienstverlening alleen nog maar toeneemt. Steeds meer mensen willen hun woning namelijk verduurzamen en energiezuinig maken, met bijvoorbeeld slimme meters of warmtepompen. Het takenpakket van de beide bedrijven groeit daardoor, waarbij scholing nodig is om deze nieuwe vaardigheden te leren. In de nabije toekomst komt daar een obstakel bij: er gaan veel technische vakmensen met pensioen en opleidingen in de installatiebranche kunnen niet op een grote aanwas rekenen.

Er is momenteel al een tekort aan personeel: meer dan de helft van alle installatiebedrijven had in 2019 vacatures uitstaan. Hierbij is het voor kleine bedrijven extra lastig om nieuwe mensen te vinden.

HET !DEE

Dit project combineert de noodzaak om voortdurend (bij) te scholen met het op peil krijgen van het personeelsbestand. Daarvoor worden persoonlijke assessments georganiseerd die de skills-kloof van het huidig personeel inzichtelijk maken. Bijzonder is daarnaast de werving van nieuw personeel (onder andere zij-instromers). Dat gebeurt namelijk via game-based assessments, waarbij hun reguliere gamegebruik wordt geanalyseerd en vertaald naar relevante jobskills.

Voor dit project gaan Dectata en Lemmens-Meessen een samenwerking aan met Etil. Dit onderzoeksbureau biedt een skills-platform met persoonlijke assessments op basis van Artificial Intelligence, Natural Language Processing en machine learning. Zo ontstaat een compleet beeld van talenten, drijfveren en soft skills van medewerkers. Spil in het geheel is een innovatieve opleidingstool. Die maakt het mogelijk om in vijf minuten tijd skills op te doen waarvan na een persoonlijk assessment (voor zittend personeel) of een game-based assessment (voor nieuw personeel) bleek dat ze niet of onvoldoende aanwezig waren bij de desbetreffende medewerker.

Zo wordt leren en ontwikkelen laagdrempelig vanuit de organisatie gefaciliteerd en gestimuleerd. Hierdoor zullen beide bedrijven de nieuwste ontwikkelingen en technologieën in de toekomst goed kunnen bijbenen.

Develop De Developer

DE BEDENKERS

Experius is een kleine mkb-onderneming, gespecialiseerd in B2B en B2C e-commerce. Het groeiende bedrijf helpt organisaties bij het ontwikkelen, integreren en onderhouden van hun e-commerce omgevingen. Met een team van 48 ICT-specialisten zorgen ze voor hoogwaardige webshops en slimme e-commerce oplossingen. Medewerkers werken in zelfsturende teams met een focus op persoonlijke ontwikkeling. Binnen het MKB!dee-project werkt Experius samen met Learned.io en laten ze zich adviseren door diverse externe HR-specialisten en onderzoeksorganisaties.

HET VRAAGSTUK

Het vinden, binden en behouden van de juiste talenten is een grote uitdaging voor kleine ICT-bedrijven. In de ICT-sector heerst een groot tekort aan programmeurs en de instroom vanuit opleidingen is veel lager dan de vraag op de arbeidsmarkt. Ook is het verloop onder personeel hoog en zijn er nog steeds weinig vrouwen werkzaam in de branche, terwijl er wel behoefte is aan skills waarin zij doorgaans excelleren. De leercultuur binnen de dagelijkse praktijk van kleine ICT-bedrijven brengt ook uitdagingen met zich mee. Onder meer omdat techniek constant in beweging is. Opgedane kennis en vaardigheden verouderen snel en tijd voor passende scholing ontbreekt vaak.

HET !DEE

Met het project Develop De Developer wil Experius kennis opdoen om de leercultuur binnen het mkb te verbeteren en instroom van young professionals in de praktijk te verhogen. Experius wil talentmanagement introduceren door een sociaal ecosysteem op te zetten en een alternatieve doelgroep met een omscholingstraject klaarstomen tot webdeveloper. Binnen het project worden vier deelprojecten ontwikkeld waarmee ze gaan experimenteren:

  1. Trainee-omscholingstraject: gemotiveerde zij-instromers op effectieve wijze omscholen tot webdeveloper.
  2. Skills Passport: objectief overzicht van skill-beheersing dat in lijn ligt met de crucial IT-skills in 2030.
  3. Matching Learning Suggestions: op basis van Artificial Intelligence concrete learnings aanbieden om effectief persoonlijke leerdoelen te ontwikkelen.
  4. HR-Analytics: op basis van individuele Passports, beschikbaarheid en persoonlijkheid de beste teams formeren.

Met Develop De Developer wil Experius kwalitatief talentmanagement − dat op dit moment alleen toegankelijk is voor techgiganten − beschikbaar maken voor het mkb. Zodat ze blijvend toegang krijgen tot gelukkige en gekwalificeerde developers.

De digitale vakschool: ‘van leek naar professional’

DE BEDENKERS

Dit idee komt voort uit een nauwe samenwerking tussen Tree-o-logic, onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van boombeheer en AcademySuite, ontwikkelaar van online-leeroplossingen. Zij zijn complementair wanneer het gaat om het maken van een innovatief leerprogramma voor de branche van hoveniers, groenvoorzieners en boomspecialisten: Tree-o-logic met veel vakinhoudelijke kennis en AcademySuite met veel ervaring op het vlak van e-learning.

HET VRAAGSTUK

Er is een groot personeelstekort in de branche van hoveniers, groenvoorzieners en boomspecialisten. Steeds meer bedrijven ervaren dit tekort als belemmering. Het gaat daarbij niet alleen om de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de professionals.

De branche ziet grote veranderingen op technisch vlak. Kennis komt vaker digitaal beschikbaar en handelingen kunnen steeds vaker machinaal uitgevoerd worden, waarvoor meer technische kennis vereist is. Daarnaast zorgt globalisering voor andersoortige biodiversiteit, waardoor een hoger niveau van botanische kennis vereist is in de branche.

Tegelijkertijd is vakoverstijgende kennis door de hoge mate van fragmentatie en innovatie nergens gebundeld aanwezig, laat staan up-to-date, overdraagbaar en geborgd. De relevante opleidingen zorgen voor een goede basis, maar broodnodige verdieping ontbreekt. Daarnaast zijn opleidingen erg vakspecifiek, waardoor professionals weinig worden voorbereid op doorstroom binnen de branche.

HET !DEE

De bedenkers willen met dit project een innovatief leerprogramma ontwikkelen: “van leek naar professional”. Het ‘blended’ leerprogramma zal bestaan uit een mix van on- en offline-leermiddelen. Zo wordt met het programma bestaande en nieuwe vakkennis vastgelegd en op een aantrekkelijke manier toegankelijk gemaakt voor de branche. Het programma richt zich niet alleen op het aantrekken van vakspecialisten, maar maakt het vak ook interessanter voor zij-instromers. Er wordt een sterke leercultuur gecreëerd waardoor deelnemers carrièrestappen kunnen maken en zich persoonlijk ontwikkelen.

Met het leerprogramma kunnen hoogwaardige hoveniers, tree technicians en boomspecialisten getraind en voor de branche worden behouden. Het programma komt tot stand in nauwe samenwerking met de branchevereniging en met verschillende opleidingsinstituten. Zo wordt gewaarborgd dat het trainingsprogramma zo volledig en breed mogelijk inzetbaar is binnen de branche.

Digitaal leerplatform met flexibele pool voor de creatieve industrie

DE BEDENKERS

Voor dit project hebben vier creatieve ondernemingen de handen ineengeslagen op het gebied van ontwikkeling en opleiding. Als eerste zijn dat productiehuis Maeckers en post-productiebedrijf Postlounge BV, die beiden behoren tot de Legacy Group in Hilversum. Daar heeft Hokus Fokus uit Leiden, productiehuis voor reclamebureaus, merken en bedrijven, zich bij aangesloten. Net als de e-learningfabriek BV uit Den Haag, dat zich onder andere richt op tutorials voor bedrijfsopleidingen.

HET VRAAGSTUK

Er is in de creatieve sector een landelijk tekort aan bekwame en goed opgeleide concepting-, pre-productie-, productie- en post-productiemedewerkers. Dat geldt in het bijzonder voor de sector film- en videomakers. Hierdoor lukt het ondernemingen in deze sector niet om hun ambities waar te maken. Het tekort aan goed personeel zet een rem op hun groei.

Daarnaast ontbreekt het aan maatwerk opleidingsmodules en maatwerk lesmateriaal en is er geen structuur aanwezig waarbinnen het leren en ontwikkelen in deze ondernemingen gestalte kan krijgen en duurzaam is te verankeren. Het ontbreekt bovendien aan kennis op het gebied van brede scholing en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen.

Tot slot zijn er geen middelen beschikbaar om deze tekorten te verhelpen en een bestendige leercultuur neer te zetten.

HET !DEE

Het doel van dit project is het creëren van een pool voor de ontwikkeling van concepting-, pre-productie-, productie- en post-productiemedewerkers en cameramensen. Dat gebeurt via ‘blended learning’. Online via het digitale leerplatform, terwijl voor het praktijkdeel een locatie in Hilversum is uitgezocht, het Learning Lab. Voor de opleidingen van de concepting-, pre-productie-, productie- en post-productiemedewerkers en cameramensen worden vier maatwerk opleidingsmodules en maatwerk les- en trainingsmateriaal ontwikkeld.

Door deze manier van leren ontstaat er een pool van deze medewerkers, die flexibel zijn in te zetten op producties van de vier samenwerkende ondernemingen. In de wereld van film- en videomakers is flexibiliteit van groot belang, onder andere omdat een productie vaak langer of juist korter duurt dan beoogd. Het idee is om deze pool, behalve met eigen medewerkers, te vullen met zij-instromers en jongeren, die of elders overbodig zijn geworden of werkloos zijn.

Het plan zet in op de ontwikkeling en implementatie van een sterke leercultuur. Het is de bedoeling dat deze leercultuur de bestaande belemmeringen in de vier ondernemingen oplost en bovendien de werknemer een leven lang ontwikkelt.

Eigen Wijzer Maashorst

DE BEDENKERS

Dit idee is een initiatief van een samenwerking tussen bedrijven in de gemeenten Uden en Landerd, die in de toekomst samenvoegen tot de gemeente Maashorst. Ondernemersvereniging UOV De Kring verbindt vijf lokale bedrijven voor het project: Derks Autogroep, specialist in de mobiliteitsbranche, Chain Logistics, logistiek dienstverlener, Estillon, producent van ondervloeren en -tapijten en Van Boxtel Elektro, actief in industriële automatisering, elektro-, agro- en beveiligingstechniek. Iedere partner vertegenwoordigt een specifiek domein. Zo vormen ze samen een afspiegeling van het regionale mkb.

HET VRAAGSTUK

Zowel (middel)grote als kleine bedrijven in de regio lopen tegen belemmeringen aan op het gebied van leren en ontwikkelen. Middelgrote bedrijven zien het aantal jongeren in de regio teruglopen, terwijl vergrijzing juist zorgt dat oudere medewerkers stoppen. Daardoor ontstaat personeelstekort en dreigt kennis verloren te gaan. Daarbovenop maakt de snelheid van technologische ontwikkelingen dat opleidingen onvoldoende aansluiten bij de gevraagde competenties, kennis en vaardigheden.

Bij kleinere bedrijven vraagt de dagelijkse bedrijfsvoering veel aandacht, daardoor is investeren in ontwikkeling en transitie lastig. Het stimuleren van een leercultuur is binnen deze bedrijven vaak (nog) geen aandachtspunt of te lastig om te organiseren. Daarnaast vinden medewerkers het niet vanzelfsprekend om zelf de regie te nemen in leren en ontwikkelen.

HET !DEE

Het doel van dit project is om mkb-bedrijven te helpen om een regionale leercultuur te creëren. Om dat waar te maken zorgen ze voor een intensieve samenwerking tussen bedrijven, met een totaalaanpak die zich richt op gezamenlijke kennisdeling en -ontwikkeling. Door medewerkers en studenten samen te laten deelnemen aan opleidingen en trainingen leren zij van elkaar en vindt meer vakinhoudelijke afstemming plaats. Daarmee is de volgende generatie goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

De totaalaanpak bestaat uit meerdere onderdelen, beginnend met een opleidingsscan die de leer- en ontwikkeldoelen in beeld brengt. Daarna wordt in werkateliers een beeld gecreëerd van de eisen van de toekomstige arbeidsmarkt, waarbij aandacht is voor de digitale-, energie- en klimaattransitie. Binnen mentorgroepen worden deelnemers samengebracht en krijgen ze professionele begeleiding, stimulatie en inspiratie. De daadwerkelijke trainingen en lesprogramma’s worden vormgegeven binnen een nieuwe ‘Maashorst Academy’, een gezamenlijke bedrijfsschool waarbij de afzonderlijke bedrijven gezamenlijk investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast wordt door de partners gezamenlijk geïnvesteerd in een online leeromgeving, die later met aantrekkelijke prijzen ook voor kleinere bedrijven beschikbaar komt.

Civiel 360 graden: integraal ontwikkelen in de infra

De bedenkers

Voor dit idee bundelen 5 mkb-ondernemingen in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag de krachten. Het gaat om de aannemers Van Dijk Maasland, Kroes en Verboon Maasland, het ingenieursbureau Gebiedsmanagers en het bureau voor talentontwikkeling TobiZ. Zij werken nauw samen met de gemeentes Delft en Schiedam en met de opleidingen civiele techniek van Hogeschool Rotterdam en ROC Mondriaan in Den Haag. Deze opleidingen krijgen in 2020 een nieuw programma, waarin het bedrijfsleven een integrale rol speelt.

Het vraagstuk

Kleine en middelgrote infra-bedrijven hebben moeite om technisch talent aan te trekken. Trainees zijn heel gewild, want er is veel werk en het personeelstekort groeit. De grote bedrijven in de sector profileren zich daarom met multidisciplinaire projecten, al dan niet in het buitenland, en brede traineeships. Daar kan het mkb niet tegenop.

Een ander probleem is dat de infrawereld snel verandert. Projecten worden ingewikkelder, technologie wordt belangrijker en alles gaat sneller. Dat stelt nieuwe eisen aan de samenwerking tussen gemeentes, ingenieursbureaus en aannemers – de ‘infradriehoek’. Maar hoe groeien startende technici in het mkb daarin mee?

Het !DEE

De Civiel 360-academie maakt het mkb aantrekkelijker voor starters in de civiele techniek. Zij krijgen door de partners een traineeship aangeboden. In twee jaar maken ze kennis met de hele infradriehoek: ze werken acht maanden bij een gemeente, acht maanden bij een ingenieursbureau en acht maanden bij een aannemer. Zo leren ze vanuit al deze perspectieven denken en handelen. Ook ontdekken ze wat het best bij hen past. In aanvulling hierop verrijken de betrokken mkb-bedrijven het nieuwe opleidingsprogramma civiele techniek van Hogeschool Rotterdam en ROC Mondriaan met casussen en (stage)projecten.

In het begin is er in de Civiel 360-academie plaats voor zes trainees per twee jaar. Daarnaast bieden de partners met zijn allen jaarlijks achttien stage- en afstudeerplekken aan. Deze aantallen kunnen groeien als meer partners zich aansluiten. Als de Civiel 360-academie eenmaal staat, is het concept ook bruikbaar in andere provincies en sectoren. Benieuwd naar het verhaal van Marco Mabelis en Richard Walet? Je leest het hier.

HackYourFuture: ict’ers ontwikkelen voor de toekomst

De bedenkers

Alle partners achter dit idee zijn actief in de regio’s Deventer en Flevoland. Het gaat om de ict-bedrijven Toomba en Syscon (lid van DGTL District) en MapGear, MSML en Programic (lid van Deventer Informatiestad). Zij werken samen met de hogescholen Saxion en Windesheim en het Centre of Expertise TechYourFuture. Het kennisplatform Deventer Informatiestad fungeert als coördinator en projectleider.

Het vraagstuk

In en rond Flevoland en Deventer is een nijpend tekort aan ict’ers die kunnen omgaan met nieuwe technologieën en complexe klantvragen. Daardoor lopen mkb-bedrijven omzet mis. Vergeleken met grote bedrijven komen zij ook minder makkelijk aan nieuw personeel. Ze hebben vaak geen scholingsprogramma’s en kennis van persoonlijke ontwikkeling in huis en ict’ers vinden ontwikkelmogelijkheden juist het belangrijkste kenmerk van een aantrekkelijke werkgever. Kleine en middelgrote bedrijven moeten zich dus op andere manieren onderscheiden, bijvoorbeeld door banen en teams ontwikkelgericht vorm te geven en medewerkers te coachen op de werkplek. Op dit moment is daar in het mkb nog onvoldoende zicht op.

Het !DEE

Jonge ict’ers – werknemers en studenten – van de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen ontwerpen zelf hun ideale ontwikkelingsomgeving. In twee regionale leergemeenschappen (DGTL District en Deventer Informatiestad) gaan ze met steun van ondernemers en experts aan de slag. Ze gebruiken actieve werkvormen zoals ‘hackathons’ om de contouren van een ontwikkelingsprogramma te ontwerpen. Vervolgens wordt voor elk van de vijf bedrijven een traject op maat gemaakt. Dat omvat zowel ontwikkelingsactiviteiten binnen als buiten het bedrijf. Medewerkers van de bedrijven nemen daaraan deel. Een coach zorgt voor begeleiding en praktijkonderzoekers brengen de ervaringen in kaart. De uitkomsten worden vertaald naar een praktijkpublicatie en een praktijkleergang met voorbeelden voor andere mkb-bedrijven. Ook komt er een congres om de ervaringen te delen en andere mkb-bedrijven te enthousiasmeren. Benieuwd naar het verhaal van dit project? Patrick Berends en Trea van der Vecht vertellen er meer over.