De wereld van zand en grind

De bedenkers

De projectpartners zijn zes vooraanstaande familiebedrijven uit Limburg en Brabant (Kuypers, Smals, L’Ortye, Kalle Bakker, Vlassak en Kragten) die actief zijn op het gebied van zand, grind en beton, van planontwikkeling tot productie. Alle deelnemers hebben oog voor duurzaamheid binnen hun bedrijven en hun bedrijfstak. Ook branchevereniging Cascade juicht dit project van harte toe en zal verspreiding van de resultaten bevorderen.

Het vraagstuk

De zand-, grind- en betonbedrijven leveren grondstoffen voor de bouw van woningen, bedrijfsgebouwen, de aanleg van infrastructuur, maar ook voor bijvoorbeeld schuurmiddel en tandpasta. De komende jaren is een aanzienlijke hoeveelheid zand, grind en beton nodig om aan de grote vraag te voldoen.

Digitalisering, automatisering en de toepassing van nieuwe technieken nemen razendsnel toe binnen de branche. Er is sprake van toenemende aandacht voor milieu, energieverbruik, natuur en omgeving. De verduurzaming, steeds verdergaande kwaliteitseisen en de steeds complexere maatschappelijke omgeving stellen de sector voor forse uitdagingen en vraagt veel van de medewerkers. Zij moeten over steeds meer kennis en competenties beschikken, de hele keten begrijpen en oog hebben voor het belang van de sector en maatschappelijke omgeving. Dat vraagt om een andere manier van leren.

Het idee

De ambitie is om gezamenlijk een serious game (De Wereld van Zand en Grind) te ontwikkelen die op een realistische en interactieve manier met behulp van augmented en virtual reality ingezet kan worden. Met het spel maken de eigen medewerkers op een speelse manier kennis met de andere ketenpartners, digitalisering en andere nieuwe technieken en hun eigen rol in de verduurzaming/energietransitie van hun werk. De game introduceert een nieuwe manier van leren en kan aangepast worden aan nieuwe inzichten en technieken. Daarnaast laat de game zien hoe veelzijdig, uitdagend en afwisselend het is om bij deze bedrijven en in deze sector te werken. Zo kan deze ook ingezet worden voor het aantrekken van jonge technici. De game kan zowel fysiek gespeeld worden (bordspel) als met iPads en VR-brillen en online. Ook andere bedrijven kunnen het spel gebruiken. Branchevereniging Cascade wordt betrokken bij de verdere uitrol.

Linda Derks van Kuypers Kessel en Jos Meessens van Meet the Youngsters in gesprek met Pieter Waasdorp, Directeur Ondernemerschap EZK en minister Karien van Gennip van SZW tijdens de feestelijke bijeenkomst op 21 maart 2022.

Human Capital for Data Driven Growth

DE BEDENKERS

Dit idee is een initiatief van vier mkb-bedrijven: Van Haren Learning Solutions BV, uitgever op het gebied van digitale certificering, best practices en kennisstandaarden, BAMMBOO BV, aanbieder van growth marketing diensten, Yuki Works, ontwikkelaar en aanbieder van een online boekhoudingsplatform en AMDAX, cryptodienstverlener en vermogensbeheerder.

HET VRAAGSTUK

Nog te weinig mkb’ers benutten de mogelijkheden van growth marketing. De relatief nieuwe vorm van marketing wordt vooral gebruikt door internationale tech-bedrijven. Deze marketingvorm kan bijdragen aan groeiversnelling die met name voor startups en scale-ups erg aantrekkelijk is.

De huidige leercultuur op het gebied van growth marketing is nog te beperkt ontwikkeld bij het mkb. Een viertal belemmeringen staan de ontwikkeling hiervan in de weg:

  1. Mensen met ervaring in growth marketing zijn schaars.
  2. Kennis en kunde van een persoon op het gebied van growth marketing zijn lastig meetbaar.
  3. Bij de directie ontbreekt kennis over de mogelijkheden van growth marketing.
  4. Gebrek aan slagkracht bij het mkb om te investeren in benodigde kennisontwikkeling.

HET !DEE

Dit project wil kennisontwikkeling bij het mkb op het gebied van growth marketing aanjagen door een nieuwe gecertificeerde leermethodiek op te zetten. Specifiek richt het project zich op het wegnemen van de vier eerder benoemde belemmeringen. Dit doet het project door een growth marketing ecosysteem in te richten dat medewerkers de mogelijkheid geeft om in een korte tijd gecertificeerde opleidingen te volgen. Daarmee wordt de groep growth marketingspecialisten erkend, kan de groep groeien. Door kennis te delen in een community versterkt de leden van de groep elkaar.

In de beginfase van het project worden een curriculum, leerdoelen, examenvereisten en een examenmethodiek vastgesteld en wordt er een actieve community opgericht. Vervolgens wordt een pilot uitgevoerd met hoogwaardig opgeleide en gecertificeerde growth marketeers, werkzaam bij de deelnemende mkb’ers. Tot slot worden leer- en verbeterpunten vastgesteld om de methodiek in de toekomst nog geschikter te maken en verder te ontwikkelen voor grootschalige toepassing bij andere mkb-bedrijven.

De Crosstrain Leercultuur

DE BEDENKERS

Dit project is een initiatief van een vijftal bedrijven. Bregil, producent van maatwerkproducten in metaal, Hoogendoorn MBI, uitvoerder van maritieme-, binnenvaart- en interieurbouwprojecten, Bogra Uitvaartkisten, producent in uitvaartkisten in zowel België als Nederland en Broers Interieurbouw. Samen met QRM-adviesbureau Censor gaan zij de uitdaging aan om een ‘Leven Lang Leren’ mogelijk te maken.

HET VRAAGSTUK

Vanwege digitalisering staat de meubelindustrie onder druk. Bedrijven in de meubelindustrie en interieurbouw moeten flexibeler, sneller en meer digitaal worden. Om dat te kunnen realiseren moeten medewerkers nieuwe digitale vaardigheden aanleren en hun huidige kennis versterken. Wanneer dit niet gebeurt – door bijvoorbeeld een hoge werkdruk en te weinig budget voor scholing – gaan medewerkers achterlopen. Een aantal belemmeringen staat bedrijven nog in de weg: de benodigde forse financiële investeringen, het vinden van het juiste personeel met de juiste vaardigheden en het ontbreken van de juiste kennis.

De LOT-methode (Leren, Ontwikkelen, Taakroulatie) van Censor biedt een praktische oplossing voor leren in de branches binnen de maakindustrie. Het is to-the-point en on-the-job, waardoor medewerkers al werkende kunnen door ontwikkelen.

HET !DEE

De bedenkers willen de bestaande QRM-tool van Censor, de LOT-methode, digitaliseren. Hiervoor moet zowel een digitaal platform als een bijbehorende mobiele applicatie worden ontwikkeld. Deze worden ingezet om een kennis- en vaardighedenmatrix op te stellen waarmee je de groei per medewerker kunt monitoren. Aan de hand daarvan worden automatisch concrete ‘cross-train-matrixen’ gemaakt die het mogelijk maken om bepaalde mensen in teams bij elkaar te plaatsen, gebaseerd op de aanwezige kennis- en vaardigheden. Het platform biedt niet alleen inzicht in de groei per medewerker, maar maakt het ook mogelijk om bepaalde groepen of afdelingen extra te motiveren om te leren op de werkvloer. Bijvoorbeeld wanneer dit van belang is voor duurzame inzetbaarheid of vanwege externe ontwikkelingen.

De vier maakbedrijven die bij het project betrokken zijn gebruiken het platform als pilot. Binnen het platform wordt een ‘blended’ leermethode toegepast gericht op kennisdeling, taakroulatie en het breder inzetbaar maken van medewerkers. Een aangesloten bedrijf krijgt daarbij concrete handvatten om een lerende organisatie te worden. Tot slot wordt een ontwikkelplan opgesteld om het platform voor de gehele meubelindustrie en interieurbouw beschikbaar te maken.

MKB-ondernemingen en hun digitale transformatie

DE BEDENKERS

Bij dit project slaan drie partners de handen ineen: SDS Ommen, een bedrijf in de in- en verkoop van stalen dak- en gevelsystemen, dak- en wandspecialist Schutte Dakbedekking en Nils Strategie, een bureau voor management consultancy. De ondernemingen zijn complementair. Binnen de eerste twee bestaat de noodzaak tot het zetten van vervolgstappen op het gebied van digitalisering. Ontbrekende kennis op dat gebied vult Nils Strategie aan.

HET VRAAGSTUK

Veel MKB-ondernemingen hebben hun automatisering niet op orde. Ondernemingen wachten te lang met digitaliseren. De vaak onverwachte hoge kosten van digitalisering (keuzetraject, implementatie en software kosten) én de ondoorzichtigheid van het aanbod in softwareoplossingen vormen een te hoge drempel om serieus met digitalisering te starten. Ook de kennis ontbreekt: meer dan 70% van de MKB-bedrijven geeft aan kennis en ondersteuning nodig te hebben.

Daarvoor worden vaak externe adviseurs ingeschakeld, terwijl het juist de eigen medewerkers zijn die de kennis in huis hebben over de eisen waaraan de software moet voldoen. Veel implementatieprocessen falen vervolgens omdat medewerkers onvoldoende hun werkwijze aanpassen aan de nieuwe, digitale oplossing. Werkprocessen, verandering van communicatie en gedegen training is nodig om implementaties succesvol te laten verlopen. Bovendien is het proces van digitalisering niet eenmalig, maar een aaneenschakeling van de digitalisering van deelprocessen. Het is daarom essentieel dat medewerkers de vaardigheid ontwikkelen om vereisten te benoemen, aangeboden oplossingen te evalueren en deze te implementeren.

HET !DEE

In dit project wordt de leercultuur van medewerkers versterkt door het aanleren van nieuwe vaardigheden. Medewerkers leren snel en eenvoudig processen te digitaliseren. De bedenkers ontsluiten op een innovatieve manier de kennis van medewerkers die nodig is om de behoefte vast te leggen waaraan de digitale oplossing moet voldoen. Dit gebeurt in de vorm van een digitaliseringstool die helpt om stap voor stap tot de juiste keuze van de concrete mogelijkheden voor digitalisering te komen.

Naast een vernieuwende manier van leren, ontwikkelen de bedenkers in het project ook een nieuwe manier van werken: een Agile-methodiek om oplossingen succesvol te implementeren. Hierbij ligt de focus op korte sprints, meetbaar resultaat en werken in kleine interactieve teams – een voor het mkb vernieuwende aanpak. Ook leren de medewerkers procesmatig werken en denken, software te gebruiken en voortdurend bij te dragen aan de optimalisatie van processen en steeds verdergaande digitalisering. De digitaliseringstool komt online beschikbaar voor iedere mkb-ondernemer die ervan gebruik wil maken.

Grazia Plaggenmersch van SDS Ommen in gesprek met Karien van Gennip, minister van SZW en Pieter Waasdorp, Directeur Ondernemerschap van EZK tijdens de feestelijke bijeenkomst op 21 maart 2022

Innoveer je uit de crisis

DE BEDENKERS

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium van levensmiddelenbedrijven en dienstverleners: Ted’s Food Factory, Zandvliet, Delcom, NutriDutch en Enrgy. Zij werken met Wecreate Consulting aan verschillende uitdagingen op het gebied van sociale innovatie. Het consortium beoogt kruisbestuiving tussen de leerervaring van de food-bedrijven (Ted’s, Zandvliet en NutriDutch) en de dienstverleners (Delcom, Enrgy en Wecreate).

HET VRAAGSTUK

Bedrijven uit de levensmiddelenindustrie staan voor een grote opgave. Ze krijgen te maken met technologische versnelling en andere manieren van werken, met name op het gebied van digitalisering van productie, predictive maintenance en machine learning. Om te overleven moeten bedrijven innoveren, en om te innoveren moet je leren. Maar juist binnen mkb-bedrijven is het lastig een lerende cultuur te ontwikkelen en te onderhouden. Daardoor benutten zij hun innovatiepotentie niet, want investeringen in technische innovatie renderen vaak onvoldoende als er niet tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het menselijk kapitaal. De consortiumleden hebben beperkte middelen en beperkt de tijd om een lerende cultuur te realiseren. Bovendien zijn er relatief weinig ontwikkelkansen in een kleine organisatie. Daarnaast is er vaak geen HR-afdeling die de leiding kan nemen op dit soort projecten.

HET !DEE

De bedenkers starten een ontwikkeltraject om de leercultuur binnen en tussen de bedrijven te verbeteren. Hierbij is een continue koppeling tussen de gerealiseerde leercultuur en technologische innovatie. Sociale en technische innovatie gaan hand in hand.

Doelen van het traject zijn versterking van de dialoog om een leercultuur te creëren en versterking van benodigde vaardigheden voor de industriële toekomst. Door gezamenlijke sessies met consortiumleden en werkvloersessies met medewerkers per bedrijf worden directie en werknemers zich bewust van het belang van leren en ontwikkelen. Er komt een uitgewerkte competentiematrix die medewerkers handvatten geeft voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Vervolgens worden 15 leidinggevenden getraind in coachend leiderschap, zodat zij medewerkers beter kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Door persoonlijke aandacht voelen medewerkers zich meer betrokken bij de organisatie en delen kennis met elkaar.

Onderdeel van dit project is de ontwikkeling van het laagdrempelige deelplatform ‘Learn to Share’. Medewerkers kunnen daarin makkelijk opzoeken wie welke kennis heeft en vragen stellen. Ook kunnen ze via dit platform ideeën publiceren.

Nutshell

De bedenkers

Nutshell is een idee van reclamebureau Everybody Likes Penguins, dat zich bij de uitvoering en lancering laat inspireren door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van geïnteresseerde organisaties. Dit zijn onder meer Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland, ICT-bedrijf Social Brothers en digitaal mkb-bedrijf Kaliber Interactive.

Het vraagstuk

De ontwikkelingen in de wereld van de digitale media, communicatie en softwareontwikkeling gaan razendsnel. Wie in deze wereld werkt, moet continu blijven leren. De eenvoudigste oplossing is zelf videotutorials kijken. Gaat het om heel gerichte vragen, dan zijn daar geschikte websites voor. Maar zeker voor grotere leervragen is dat niet genoeg. Wat dan? Bestaande opleidingen kosten vaak meer tijd dan de gemiddelde mkb’er of zzp’er vrij kan maken. Meerdaagse trainingen van grotere bureaus zijn kostbaar. En reguliere opleidingen bieden vaak niet de meest actuele kennis. Mensen die al in de digitale techniek werken, beginnen ook niet vanaf nul. Zij willen korte en effectieve trainingen om vanaf hun huidige kennisniveau de stap naar een nieuwe technologie te maken. Die zijn echter lastig te vinden.

Het !DEE

Nutshell is een platform voor kennisdeling. Mkb’ers en zzp’ers kunnen hier praktijkgerichte trainingen en workshops vragen en aanbieden. Het gaat om face-to-face-trainingen in combinatie met online verdieping door de cursisten zelf. Dit is de meest effectieve manier om kennis over te dragen, zo blijkt uit onderzoek van Columbia University.

De trainers zijn mkb’ers en zzp’ers uit het vakgebied. Via Nutshell geven zij naast hun reguliere werk korte trainingen aan kleine groepen deelnemers. Door hun kennis te delen, krijgen de trainers niet alleen extra inkomsten, maar ervaren ze ook meer zingeving in hun werk. En voor de deelnemers blijven de trainingen en workshops betaalbaar: de scholingskosten passen binnen het gebruikelijke uitgavengedrag van mkb’ers en zzp’ers.

Nutshell wordt in eerste instantie gelanceerd in de digitale wereld: ontwikkeling van digitale tools, websites en apps, online communicatie, contentcreatie, online media en advertising. Later kan het platform doorgroeien naar andere branches waar veel mkb’ers en zzp’ers actief zijn.

Hybride leeromgeving evenemententechnologie

De bedenkers

Dit idee komt uit de koker van een consortium van één groot bedrijf en twee mkb-ondernemingen in de evenementenindustrie. Hoofdaannemer is Faber Audiovisuals, verhuurder van lichtdisplays en maker van audiovisuele producties. Specialistische kennis komt van Ampco, een internationaal opererend mkb-bedrijf in licht, geluid, video en rigging. De tweede deelnemer uit het mkb is The Powershop, ontwerper en bouwer van mobiele en tijdelijke stroomvoorzieningen.

Het vraagstuk

De evenementenindustrie heeft zich de afgelopen jaren in een razend tempo ontwikkeld. Evenementen worden steeds meer omgetoverd tot ‘experiences’ met virtual en augmented reality, hologrammen, 3D-projecties en livestreaming. Van medewerkers vraagt dit dat zij mee veranderen. Licht, geluid, beeld, IT: zij moeten overal mee uit de voeten kunnen. Maar de kennis en vaardigheden verouderen snel, terwijl het bestaande onderwijs vaak nog is ingericht rond klassieke functies, zoals licht- of geluidstechnicus. Er is dan ook grote behoefte aan innovatieve onderwijsvormen. De ontwikkeling daarvan is voor afzonderlijke bedrijven echter lastig: de evenementenindustrie is een sector met veel zzp’ers en mkb’ers. Die hebben gemiddeld genomen lage budgetten voor scholing en ontwikkeling.

Het !DEE

Drie bedrijven binnen de evenementenindustrie richten samen een Centre of Expertise Event Technology op. Hier kunnen studenten, docenten, werkenden én bedrijven samenkomen om te leren. Dat gebeurt in een hybride leeromgeving, waar theorie en praktijk bij elkaar komen.

Een belangrijke doelgroep zijn mbo-studenten. Zij gaan bij Faber Audiovisuals aan de slag. Daar brengen ze de kennis die ze de ene dag opdoen, de volgende dag al in praktijk. De combinatie van leren door doen, reflectie, theorie en levensechte handelingen, zorgt voor een groot leereffect.

De lesstof van het nieuwe Centre of Expertise krijgt vorm in overdraagbare modules. Na afloop van het project kunnen die modules op drie of vier locaties in het land worden uitgerold in andere Centres of Expertise.

Mobiele leerervaringshub mkb-metaal

De bedenkers

Dit idee komt uit de koker van het OpleidingsBedrijf Metaal (OMN) in Midden-Nederland. Hier zijn 80 bedrijven bij aangesloten, waarvan veertig met minder dan tien werknemers. Samen met roc’s biedt OMN vakopleidingen die aansluiten op de praktijk. Voor de mobiele leervaringshub werkt OMN samen met de Koninklijke Metaalunie, het opleidingsfonds OOM en het digitale platform O-zone. Deze partners geven adviezen, leveren materiaal en geven bekendheid aan het initiatief.

Het vraagstuk

Veel mkb-ondernemers in de metaal hebben hetzelfde profiel als hun oudere werknemers: conventioneel opgeleid, gevormd in de praktijk en vaak ouder dan vijfenveertig jaar. Leren is voor hen vooral iets wat plaatsvindt binnen het bedrijf. Daardoor komen nieuwe inzichten en innovaties niet makkelijk binnen. Bedrijven hebben vaak nog weinig affiniteit met toekomstgerichte vaardigheden (denk aan communicatie, samenwerken, kennisdelen en agile werken), ICT-toepassingen en hightech-oplossingen. Leren buiten het bedrijf biedt hiervoor een oplossing, maar die stap vinden vooral kleine bedrijven lastig te zetten. Werkgevers en werknemers weten niet wat voor opleidingen er zijn, wat het inhoudt om een opleiding te volgen en welke maatwerkoplossingen er zijn.

Het !DEE

Een mobiele ‘leerervaringshub’ verlaagt voor werkgevers en werknemers de drempel om opleidingen te volgen. Er wordt een bus ingericht waarmee een combinatie van digitale, virtuele, praktische en klassikale leervormen naar de bedrijven toegebracht wordt. Gebruikers van de hub ontdekken welke opleidingsmogelijkheden er allemaal zijn en waarom ontwikkeling belangrijk is. Ze krijgen de boodschap mee dat ontwikkelen op allerlei manieren kan en ook nog eens leuk is.

De hub heeft verschillende onderdelen. Één daarvan is de Techniek Challenge, een ‘serious game’ die gebruikers meeneemt langs alle technieken uit de metaal. Andere elementen zijn een virtuele las-unit, e-learnings, klassikale lessen en oZone, het e-learningplatform voor de techniek.

Kenmerkend voor de mobiele leerervaringshub is de combinatie van digitaal leren, virtueel oefenen en klassikale lessen. Deze aanpak is ook elders in te zetten. OBM Midden-Nederland deelt de resultaten met andere OBM-vestigingen en met andere samenwerkingsverbanden van mkb’ers. Benieuwd naar het hele verhaal achter dit project? Hans van Zelderen, Jessica van Dam en Astrid van der Horst vertellen meer over de MAKE Game.

In het werk leren

De bedenkers

Demko is een mkb-bedrijf in Herwijnen dat zich bezighoudt met het ontwerpen, maken en installeren van industriële geluidsisolerende voorzieningen. Maatwerkproducten van Demko worden wereldwijd toegepast in installaties zoals pompen, koelunits, generatoren en brandblussystemen.

Het vraagstuk

Kennis wordt steeds belangrijker in de maakindustrie. Om te innoveren en te overleven, moeten bedrijven in hun mensen investeren. Mkb-bedrijven zijn hier echter terughoudend in. Ze twijfelen of ze de investeringen wel terugverdienen: wat als een medewerker bij een ander bedrijf gaat werken? Bovendien gaan opleiding en scholing op de korte termijn ten koste van de productiviteit, en die staat toch al onder druk. Daarnaast staan de bedrijven vaak sceptisch tegenover ‘sociale innovatie’ en zijn ze er niet altijd van overtuigd dat de door hen ervaren problemen structureel zijn. Daar komt nog bij dat het aanbod van scholing en begeleiding dikwijls niet flexibel genoeg is voor werkgevers en werknemers in het mkb.

Het !DEE

Een nieuwe methodiek maakt investeren in mensen aantrekkelijker voor het technische mkb door het te koppelen aan het dagelijkse werk binnen bedrijven. Met hulp van een didacticus worden vanuit de praktijk een leermethode en drie handboeken ontwikkeld. Het eerste handboek bevat de vaktechnische basisvaardigheden die voor instromers van belang zijn. In het tweede handboek staan specialistische technische vaardigheden met het oog op de toekomst, zoals omgaan met digitalisering en robotisering. Een derde handboek beschrijft niet-technische vaardigheden die van belang zijn, zoals motivatie, taalbeheersing en verantwoordelijkheid nemen.

Demko test en verbetert de methodiek en de handboeken in een pilot met twee andere bedrijven. Aan de pilot doen minimaal vier zij-instromers en tien werkenden mee. Als het materiaal klaar is, komt het via een website beschikbaar voor andere bedrijven in de metaalsector. Zij kunnen het met wat aanpassingen dan in hun eigen situatie gebruiken. Bedrijven in andere sectoren kunnen met gebruikmaking van de methodiek voor hun eigen praktijk soortgelijk materiaal ontwikkelen.

 

Masterclass Smart Maintenance Techport

De bedenkers

Deze masterclass is een idee van drie mkb-onderhoudsbedrijven uit de procesindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. Microtechniek Groep is een fabriek en serviceorganisatie voor machines en machineonderdelen, gespecialiseerd in werktuigbouwkundige installaties. GWOC richt zich op het beheer en onderhoud van industriële productiemachines, en Facta levert aandrijf-, pomp- en besturingstechniek. Zij werken samen met de Learning Engineer, specialist in technische opleidingstrajecten. De regie is in handen van Techport, eigenaar van het Field Lab Smart Maintenance Techport.

Het vraagstuk

Het slimmer inrichten van onderhoudsprocessen is dé factor waarmee de Nederlandse maakindustrie zich kan onderscheiden. Voorheen was onderhoud iets wat gebeurde volgens plan of bij problemen (correctief). Het nieuwe onderhoud is voorspellend en slim. ‘Smart maintenance’ voorspelt op basis van verzamelde data uit installaties wanneer onderhoud nodig is. Daardoor komen installaties niet meer onverwacht stil te staan en kan efficiënter worden geproduceerd. Vergelijk het met de besparing in brandstofverbruik die ontstaat als mensen tijdig de banden van hun auto’s oppompen. Smart maintenance stelt wel nieuwe eisen aan onderhoudsmonteurs. Zij moeten anders naar onderhoudsmodellen leren kijken en hun gedrag aanpassen.

Het !DEE

Een Masterclass Smart Maintenance bereidt onderhoudsmonteurs voor op de toekomst. De masterclass is zo opgezet dat delen ervan ook te gebruiken zijn voor om- en bijscholing. De vorm is afgestemd op de voorkeuren van de monteurs: veel praktijksituaties, weinig theorie, geen klasjes. Hun dagelijkse praktijk staat centraal. Het eerste deel is een e-learning waarin praktijksituaties met augmented reality zijn nagebootst. In het tweede deel leren de monteurs in de praktijk.

De masterclass wordt uitgeprobeerd in een pilot met onderhoudsmonteurs van de deelnemende bedrijven. Daarna krijgen ook anderen toegang. ROC Nova College en de bedrijfsschool van Tata Steel bieden de masterclass dan aan als her- en bijscholingscursus voor maak- en onderhoudsbedrijven. Het regionale scholings- en arbeidsmarktprogramma House of Skills doet hetzelfde in andere sectoren. Daar kunnen zij-instromers de masterclass gebruiken voor omscholing. Verder wordt de masterclass beschikbaar gesteld aan het landelijke netwerk van Smart Industry Field Labs.