Ontwikkeling trainingscentrum beveiligingsmonteurs

DE BEDENKER

All Inn Beveiligingssystemen is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van diverse beveiligingssystemen in heel Nederland. Al meer dan 25 jaar installeert en onderhoudt het bedrijf brandmeldsystemen, inbraakalarmsystemen, camerasystemen en intercomsystemen. Het werkgebied van All Inn Beveiligingssystemen is heel Nederland, de officiële vestigingsplek is Beilen in Drenthe.

HET VRAAGSTUK

Het op peil houden van leren tijdens het werk en van de kennis en ervaring binnen het bedrijf is op dit moment een probleem aan het worden. De leercultuur binnen All Inn is verstoord. De oude garde verdwijnt en nieuwe medewerkers zijn niet direct inzetbaar. Voor All Inn dreigt daarom een tekort aan monteurs met voldoende praktijkvaardigheden. Eén van de oorzaken daarvan is een gebrekkige aansluiting vanuit het onderwijs op de werkvloer. Het ontbreekt bij jongeren die van het mbo komen aan op de beveiligingssector gerichte praktijkvaardigheden en inzichten. Deze studenten zijn meer gericht op basisbegrippen binnen de schoolopleiding en niet op het analyseren en aanpakken van situaties bij klanten. All Inn wil graag zij-instromers inzetten. Maar zij hebben meer specifieke kennis en vaardigheden nodig over de plaatsing van systemen, zodat zij hun werk goed kunnen doen.

HET !DEE

All Inn wil de leercultuur in het bedrijf versterken door een trainingscentrum te ontwikkelen. Daar volgen nieuwe medewerkers bij- en omscholing. Het opleidingsprogramma is gericht op jongeren, zij-instromers en uitzendkrachten. Specifieke kennis van de producten en het vermogen om deze producten vakkundig, snel en netjes toe te passen spelen de hoofdrol in het programma. Tevens moeten de instromers oplossingen kunnen signaleren en aandragen.

Theorie en praktijkopdrachten worden gecombineerd. Een voorbeeld: ontwikkel samen een drone of minitank om kabels op grote hoogte door goten heen te trekken. Wij ontwikkelen meerdere lesprogramma’s met als afsluiting van elk programma een certificaat. Daarbij werken we samen met diverse marktpartijen en het Drenthe College. Als cursisten alle certificaten hebben behaald, bestaat de mogelijkheid om een officieel diploma te ontvangen. In eerste instantie is het trainingscentrum van de bedenkers. Omdat er vanuit de branche veel behoefte is aan een dergelijk centrum zullen ze opgedane kennis op termijn branchebreed delen.

Door inzicht een beter uitzicht!

DE BEDENKERS

Projectpartners Alert Security en Kop Beveiliging zetten zich samen in voor kennisvergroting en persoonlijke ontwikkeling in de beveiligingsbranche. Alert Security verzorgt onder andere alarmcentralediensten, objectbeveiliging en mobiele surveillance voor het mkb. Kop Beveiliging is systeemtechnisch installateur van beveiligingsoplossingen.

HET VRAAGSTUK

Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor de beveiligingsbranche. Dit vraagt van medewerkers continue bijscholing op technologisch gebied. Ook moeten ze kennis en vaardigheden ontwikkelen over het omgaan met steeds complexere beveiligingsoplossingen en beveiligingsinformatie. Monteurs, alarmcentralisten en beveiligers werken nu vaak op de automatische piloot. Zij voeren protocollen uit, zonder erbij stil te staan of een bepaalde handeling of systeem wel de beste oplossing is. Daar is vaak ook geen tijd voor. Deze cultuur is diep bij werknemers verankerd, maar belemmert vernieuwing. De bereidheid van medewerkers om aan een verandertraject mee te werken, is beperkt. Bovendien bieden bestaande opleidingen onvoldoende antwoord op actuele technologische ontwikkelingen. Ze sluiten niet goed aan op de praktijk, terwijl kosten hoog zijn en de tijdsinvestering groot is.

HET !DEE

Alert Security en Kop Beveiliging ontwikkelen met projectpartners Beveco, SpecifAI en Andevalo een programma waarin kennisvergroting en persoonlijke ontwikkeling zorgen voor een omslag in de leercultuur.

De partners ontwikkelen een simulatieplatform waarbinnen monteurs, alarmcentralisten en beveiligingsmedewerkers hun kennis over de nieuwste beveiligingstechnieken kunnen vergroten. Ze raken zo vertrouwd met de laatste technologische ontwikkelingen en doen in een afgeschermde omgeving belangrijke praktijkkennis op. Om het kennisniveau stapsgewijs te verhogen, voegen de ontwikkelaars periodiek nieuwe kennisonderdelen toe.

Parallel hieraan worden in groeps- en een-op-een-sessies de houding en het gewoontegedrag gedurende dagelijkse werkzaamheden aangepakt. Technologische ontwikkelingen vragen om een proactieve en vragende houding. Op basis van neurowetenschappelijke methoden vergroten bedenkers het bewustzijn van werknemers en leren ze hen om te gaan met nieuwe kennis en werkwijzen. Zo willen ze de oude gewoontes vervangen door nieuwe denkwijzen en inzichten. De cultuur verandert van ‘automatische piloot’ naar situationeel handelen. Geen lopende band werk van gestandaardiseerde processen, maar ingrijpen in het belang van veiligheid op het moment dat het ertoe doet.

Verticaal Transport werkt aan de toekomst

DE BEDENKERS

Kraanverhuurbedrijven Barneveldse Kraanverhuur, Kuiphuis Kraanverhuur, Heijkoop Nieuwerkerk, Kraanverhuur Boekestijn en Ridderkerks Kraanwagenbedrijf, opleidingsinstituut Verticaal Transport Centrum (VTC) en brancheorganisatie Vereniging Verticaal Transport (VVT) werken in dit project samen aan de toekomst van kraanmachinisten en aanpikkers.

HET VRAAGSTUK

In het zogeheten verticaal transport zijn zo’n 200 vooral mkb transport- en kraanverhuurbedrijven actief en ongeveer 3.000 machinisten. In de ontwikkeling van hun personeel en de eigen leercultuur worstelen deze bedrijven met een aantal knelpunten. Kraanmachinisten en aanpikkers worden na verloop van tijd onbewust onbekwaam. Ze hebben theoretische kennis niet altijd paraat. Of machinisten kennen de regels wel, maar ze houden zich er om allerlei redenen niet aan. In de sector heerst bovendien een vrij gesloten bedrijfscultuur. Uit schaamte naar collega’s of angst om te worden afgerekend door een leidinggevende melden kraanmachinisten en aanpikkers risicovolle situaties niet altijd. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers vindt niet of nauwelijks plaats en informeel leren krijgt onvoldoende aandacht.

HET !DEE

De bedenkers investeren gezamenlijk in het ontwikkeltraject Veilig Verticaal Transport om dit vraagstuk aan te pakken. Het traject bestaat uit een interactief online leerplatform, gebaseerd op kennis en ervaring uit de beroepspraktijk, serious gaming en mixed reality. Met moderne media werken cursisten in een pedagogisch en didactisch veilige omgeving met ongeveer 100 kritische werkpraktijksituaties. Daarin zijn veiligheidsrisico’s nagebootst, inclusief berekeningen, procedures en wet- en regelgeving. Het doel is kraanmachinisten en aanpikkers bewust bekwaam maken én houden door kennis, vaardigheden, competenties en gedrag in korte tijd duurzaam te vergroten en verbeteren. Hierdoor krijgen ze een hoger veiligheidsbewustzijn en zijn ze alerter bij risicovolle situaties op de werkplek. Serious gaming maakt medewerkers bovendien vertrouwd met digitalisering en nieuwe technologie

Essentieel is dat machinisten de leersituaties opnieuw kunnen bekijken en feedback op hun handelen krijgen. Een instructeur zorgt voor individuele begeleiding. Hij neemt de praktijksituaties door met de machinist en onder zijn begeleiding delen de machinisten hun ervaringen met elkaar en met het management. Dit draagt bij aan het tweede doel van het traject: het creëren van een meer open bedrijfscultuur. Het project onderstreept het specialisme en de professionaliteit van de machinisten. Dit verhoogt vakmanschap en beroepstrots, waarmee jezelf ontwikkelen ook nog eens leuk wordt en energie geeft. Het potentiële bereik van dit project beslaat alle medewerkers in het verticaal transport bij transport- en kraanverhuurbedrijven, actief in de verhuur van mobiele kranen.