Werken aan studie- en werksucces door muziek te maken

DE BEDENKERS

Dit project is een initiatief van Amphion Cultuurbedrijf (een samenwerkingsverband van Schouwburg Amphion, Muziekschool Oost-Gelderland en Gruitpoort) en WerkRaat, dat leerwerkplekken biedt voor jongeren en (jong)volwassenen met een overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. Voor dit initiatief werken zij samen met het ROC Graafschap College en onderwijsadviesbureau Nehem. Er is voor deze specifieke partners gekozen vanwege hun expertise en eerdere ervaringen bij gelijksoortige projecten.

HET VRAAGSTUK

Ook in de Achterhoek wordt steeds vaker een ondernemende rol van werknemers verwacht. Hierbij hoort het aanleren van vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken, pro- activiteit en duidelijk communiceren. Amphion Cultuurbedrijf en WerkRaat willen hun medewerkers ondersteunen in het aanleren van deze nieuwe vaardigheden. Ze hebben echter te weinig tijd en kennis om die rol goed te vervullen. Tegelijkertijd ervaren medewerkers onvoldoende tijd en ruimte om de gewenste nieuwe, meer ondernemende rol aan te nemen. Door de leercultuur binnen de organisaties te versterken en te verdiepen, hopen de initiatiefnemers dat de bovenstaande belemmeringen worden weggenomen.

HET !DEE

Om de gewenste leercultuur te ontwikkelen, werken de partijen samen in een stimulerende en prikkelende setting. Binnen het Studie- en Werksucces door het Leerorkest (SWLO) krijgen werknemers van Amphion Cultuurbedrijf en WerkRaat de mogelijkheid om in een orkest een (nieuw) muziekinstrument te leren bespelen en uiteindelijk, gezamenlijk, een muziekstuk op te voeren. Het SWLO stimuleert zo op een creatieve en speelse manier het aanleren van vaardigheden als samenwerken, helder communiceren, en kritisch en creatief denken. Het gezamenlijk optrekken biedt daarnaast de mogelijkheid om van elkaar te leren. Dit resulteert in gemotiveerdere, zelfverzekerdere en toekomstbestendige werknemers die een meer ondernemende rol binnen de organisaties kunnen aannemen.

De SWLO-methodiek is zeer breed toepasbaar en daardoor relevant voor verschillende sectoren. Het project zal allereerst bij ondernemingen in de Achterhoek worden ontwikkeld en geïntegreerd. Bij bewezen effectiviteit van het Leerorkest voor de bevordering van het leren en ontwikkelen binnen de deelnemende partijen, kan de methode bij geïnteresseerde partijen in heel Nederland worden ingezet.

Anycoach community platform

DE BEDENKERS

Voor dit idee hebben de mkb-ondernemingen True Taste, Sowebuild en Trebu de handen ineengeslagen. True Taste uit Rotterdam is gespecialiseerd in het coachen van medewerkers en management van organisaties, onder andere op het gebied van loopbaan en leiderschap. Sowebuild (Oestgeest) ontwikkelt software en levert de technische kennis en kunde voor dit project. Trebu Technology, eveneens uit Rotterdam, fabriceert en distribueert industriële componenten en hydraulische systemen voor bijvoorbeeld windturbines en solarsystemen.

HET VRAAGSTUK

Het idee Anycoach community platform moet de door de drie mkb-ondernemingen ervaren belemmeringen bij het creëren van een goede leercultuur wegnemen. Er worden vier verschillende belemmeringen herkend. Als eerste werken werknemers erg veel op afstand (versterkt door COVID-19), wat voor een afbrokkeling van het sociaal kapitaal zorgt. Daarnaast is het de gewoonte om problemen ‘on the fly’ te klaren: zonder communicatie en zonder de gevolgde handelingen vast te leggen. Er is daardoor geen collectieve en integrale kijk op het oplossen van problemen. De krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt bovendien een tekort aan goed geschoold technisch personeel, iets wat in nog grotere mate voor kleine mkb-bedrijven geldt. En in het verlengde daarvan hebben kleine mkb-ondernemingen onvoldoende middelen en capaciteit/kennis om het potentieel van hun medewerkers optimaal te benutten en te ontwikkelen.

HET !DEE

De drie mkb-ondernemingen True Taste, Sowebuild en Trebu (die complementair aan elkaar zijn waardoor er meerwaarde ontstaat) hebben het Anycoach community platform ontwikkeld, geïmplementeerd en getest. Medewerkers hebben binnen dit platform 24/7 toegang tot ontwikkeltrajecten van verschillende aard, zoals scrum, loopbaanontwikkeling en communicatieverbetering. Er wordt gewerkt via een ‘community-aanpak’: medewerkers gaan individueel maar zeker ook groepsgewijs aan de slag. Een coach leert hen in de groepssessies om informatieve vragen te stellen en kennis te delen. Zo worden vraagstukken efficiënt opgelost én gedeeld binnen de onderneming.

Bij het samenstellen van communities wordt gebruikgemaakt van artificial intelligence (AI). Elke medewerker maakt een profiel aan met onder andere skills, taal, cultuur en opleidingsniveau, en wordt vervolgens in een community met gelijkgestemden geplaatst voor groepssessies. Zo komen medewerkers dichter bij elkaar (geen afbrokkeling sociaal kapitaal), verbetert de collectieve ‘wijsheid’ en onderscheiden de ondernemingen zich qua ontwikkelmogelijkheden positief ten opzichte van concurrenten − waardoor goed personeel behouden blijft. Onder andere door de schaalbaarheid van de AI en verdere digitalisering, is dit platform bovendien te realiseren voor een beheersbaar budget.

Online praktijkleren voor maakbedrijven

DE BEDENKERS

Dit project is een samenwerking tussen J vd Mortel, producent van onder andere tuinafscheidingen in Deurne, en Minital, partner in ontwikkeling en productie van mechanica op maat uit Helmond. Voor het ontwikkelen van de door beide ondernemingen gewenste leercultuur is contact gezocht met Brighter Legends, een online opleider voor de maakindustrie. ‘Online praktijkleren voor maakbedrijven’ moet leiden tot een inhoudelijke groei van de medewerkers, en moet zorgen dat de kennis en kunde van medewerkers beter aansluiten op de veranderingen om hen heen.

HET VRAAGSTUK

Voor J vd Mortel en Minital is het lastig om medewerkers (bij) te scholen en tegelijkertijd efficiënt door te blijven werken. Klantorders gaan voor, kennis en vaardigheden worden ad hoc via YouTube opgezocht. Opleiden is zeer gewenst omdat (sub)automatiseringen en digitalisering om nieuwe skills vragen. Voor hun duurzame inzetbaarheid hebben werknemers die skills echt nodig.

Er is bij J vd Mortel al een eerste slag gemaakt via een eerder aangevraagd MKB!dee (Cadmes Talent Development). Die kennis zit nu voornamelijk bij enkele individuen in hun hoofd, waardoor er nog veel tijd en energie nodig is voor kennisoverdracht naar de rest van de organisatie. Bij Minital krijgen nieuwe medewerkers een interne bedrijfsopleiding die tijdrovend en contraproductief is, omdat de begeleiders voor de één-op-één gesprekken telkens hun werk moeten neerleggen.

HET !DEE

Het project ‘Online praktijkleren voor maakbedrijven’ wil de huidige leercultuur veranderen. Eerst ging het om een inwerkperiode tot aan de proeftijd, met een hoog ‘learning on the job’-gehalte. Dit wordt nu omgezet naar een organisatie waarin continu leren de nieuwe norm is. Het is de bedoeling om zowel de persoonlijke als de professionele vaardigheden laagdrempelig en effectief te faciliteren. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen van functieprofielen en leermodules, aangeboden op een online leerplatform.

Het initiatief moet zorgen voor drie verschillende verbeteringen van de leercultuur: personeel ontwikkelt zich, zonder dat het ten koste gaat van productiviteit binnen de onderneming. Daarnaast leert de medewerker precies dat, wat zij of hij nodig heeft. Hierdoor is bijvoorbeeld een nieuwe medewerker veel sneller inzetbaar. Tot slot geeft deze aanpak het gehele mkb handvatten om bij te blijven bij de laatste technologisch en digitale ontwikkelingen. Via het platform worden met de medewerkers concrete leerdoelen afgesproken, die continu voor ze beschikbaar zijn. Dit persoonlijk groeipad zorgt er bovendien voor dat de twee ondernemingen aantrekkelijker worden binnen het schaarse aanbod aan medewerkers in hun sector.

Future proof met 21st century soft skills

DE BEDENKERS

Bakkerij Koenen bestaat sinds 1869 en is al 150 jaar gespecialiseerd in broden en patisserie. De bakkerij heeft 12 winkels in de regio Arnhem-Nijmegen. GldGrafiMedia is gevestigd in Arnhem en gespecialiseerd in print, media en visuele communicatievraagstukken. Samen met Uitblinqend, specialist op het gebied van team en organisatieontwikkeling, gedragsverandering en duurzame inzetbaarheid, hebben de bedenkers een MKB!idee ingediend.

HET VRAAGSTUK

De ontwikkeling van 21ste-eeuwse competenties is een must voor ieder bedrijf. Deze vaardigheden zijn essentieel voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De bedenkers van dit idee ervaren een gebrek aan de intrinsieke motivatie van hun werknemers om deze nieuwe ‘soft skills’ te leren. De leercultuur komt niet tot stand, doordat medewerkers op gescheiden afdelingen of andere locaties werken met verschillende roosters en zowel overdag en ‘s nachts. De coronapandemie vergroot deze kloof. Ook blijkt het lastig om ervaren, oudere medewerkers en minder ervaren, jongere medewerkers te stimuleren hun kennis met elkaar te delen. Deze ontbrekende leercultuur heeft effect op het werk. De initiatiefnemers signaleren spanningen tussen werknemers en afdelingen onderling, en het schort aan goede onderlinge samenwerking.

HET !DEE

De bedenkers willen de leercultuur stimuleren met een pilotproject: een methodiek om online en offline de 21st century soft skills van medewerkers en leidinggevenden tot bloei te brengen en samenwerking te bevorderen. In de pilot is aandacht voor het uitwisselen van nieuwe kennis, ervaringen en verbetertips. Om het lerend vermogen te vergroten, werken de werknemers van Bakkerij Koenen en Gld Print & Media in de pilot samen. De bedrijven werken in verschillende branches, waardoor cross-sectoraal leren mogelijk wordt.

De werknemers krijgen in de pilot toegang tot een e-learning met een aansprekende digitale toolbox en een smartphone-app. Daarnaast zetten de bedenkers een online community op om deelnemers binnen en buiten de deelnemende bedrijven met elkaar te verbinden. Daarnaast organiseren Bakkerij Koenen en Gld Print & Media offline-activiteiten, waarin aandacht is voor de balans tussen soft en hard skills. De pilotperiode gebruiken de bedenkers om te toetsen of de methode effectief is voor het leren van 21st century soft skills en of het de leercultuur daadwerkelijk bevordert.

Opleiding en digitale tools voor de Duurzaamheidsadviseurs van morgen

DE BEDENKERS

De bedenker van dit idee is PVM Eindhoven B.V, in samenwerking met Vastgoed Business School (VBS) en De Twee Snoeken. PVM is een vastgoed consultancybureau met technische experts die adviseren over thema’s als energie en duurzaamheid, bouw- en installatietechniek, wetgeving en (brand)veiligheid m.b.t. vastgoeddata. VBS is een onderdeel van PVM en verantwoordelijk voor de inbreng van kwalitatieve lesstof, de didactiek en certificering. De bedenkers werken samen met de softwaredienst De Twee Snoeken. Zij zijn gespecialiseerd in software in de vastgoedbranche.

HET VRAAGSTUK

Hoewel de vastgoedmarkt veel werkgelegenheid biedt, is er een groot tekort aan gekwalificeerde technische medewerkers met adviserende vaardigheden. Er is met name vraag naar duurzaamheidsspecialisten met kennis van de nieuwste energie- en duurzaamheidsmethodieken, die ook een relatie kunnen leggen met de complexiteit en de breedte van de vastgoedmarkt.

Medewerkers hebben vaak een technische achtergrond, maar ontberen adviesvaardigheden. Daardoor ontstaan faalkosten, zoals verkeerde isolatieadviezen of energieberekeningen. Daarbij zorgt de huidige interne opleiding van PVM voor een lange inwerktijd en verloopt de digitaliseringstransitie voor de vastgoedbranche moeizaam. Ook ontbreekt een structurele kennisdeling, waardoor kennis niet actueel is en medewerkers het risico lopen om certificaten niet te behalen. Op dit moment bestaat er nog geen praktijkgerichte opleiding die invulling geeft aan deze gebreken.

HET !DEE

PVM wil een opleiding en digitale tools ontwikkelen voor de duurzaamheidsadviseurs van morgen.
Het idee bestaat uit een compleet praktijkgerichte vastgoedopleiding voor gecertificeerde duurzaamheidsadviseurs die gericht is op de nieuwste energie en duurzaamheidsrichtlijnen.

In de opleiding leren duurzaamheidsadviseur via e-learnings over de actuele technieken en hoe zij ontwikkelingen naar advies kunnen vertalen. Naast de e-learnings richt PVM in Eindhoven een leerplaats in, waarbij de adviseurs praktijksituaties kunnen oefenen. Om de opleiding structureel up-to-date te hebben en houden, ontwikkelen de bedenkers een geaccrediteerde software die gericht is op het eenduidig vastleggen van energie- en duurzaamheidsstandaarden. De software biedt ook mogelijkheden om energieprestaties (audit) op te stellen. PVM toetst de opleiding en de digitale tools met een pilot, waarbij het bedrijf van 35 leerlingen feedback ontvangt.

Met deze oplossingen dragen de bedenkers bij aan het oplossen van de personele tekorten in de technische sector. Zo verkorten de opleiding en de digitale tools de inwerkperiode, komen (toekomstige) medewerkers laagdrempelig in aanraking met een structurele leercultuur en kunnen adviseurs gerichter en nauwkeurig adviseren.

Digitale leermeesters in de communicatie

De bedenkers

Achter dit idee zit een gevarieerde groep van mkb-bedrijven. Het Krugerpark en Helden Opvang zijn actief in kinderopvang en onderwijs, Swart Installatietechniek is actief in het energie- en installatievak en How2Talk is expert in communicatie. Zij hebben elkaar opgezocht omdat de inbreng vanuit verschillende soorten bedrijven de ontwikkeling van effectieve communicatie en gedrag van professionals op de werkvloer kan versterken. Zij werken samen met een bedrijf dat digitale leeroplossingen bouwt.

Het vraagstuk

Veel mkb’ers worstelen ermee dat medewerkers elkaar niet goed begrijpen en dat ze onvoldoende resultaat- en teamgericht samenwerken. Dat heeft een negatieve invloed op de resultaten.

Bij nadere beschouwing ontbreekt het in de bedrijven vaak aan effectief leiderschap, verbondenheid en inclusiviteit. De bedrijfscultuur zet mensen niet in hun kracht. Door ineffectieve communicatie vertonen medewerkers ongewenst gedrag en door onvoldoende aandacht voor leren en ontwikkelen komt hier maar weinig verandering in. Het feit dat het om gedrag gaat, maakt het extra lastig: gedrag veranderen is veel moeilijker en duurt veel langer dan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Het !DEE

Op een kennis- en leerplatform en in een app maken leidinggevenden en medewerkers kennis met een nieuwe manier van communiceren, gebaseerd op het werk van communicatie-experts Adele Faber en Elaine Mazlish.

Leidinggevenden ontwikkelen persoonlijk leiderschap en communicatieskills. Hierdoor blijven ze beter in verbinding met hun medewerkers, ook tijdens moeilijke gesprekken. Ze kunnen medewerkers beter aanspreken en begeleiden in het werk.

Op hun beurt kunnen medewerkers beter aan de verwachtingen voldoen als duidelijker is welk gedrag en welke communicatievaardigheden van hen worden verwacht. Ze doen meer succeservaringen op, waardoor ze zich gezien en gewaardeerd voelen en meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld ontwikkelen. Hierdoor ontstaat ruimte voor initiatief en creativiteit.

Het platform en de app bevatten e-learnings en quizzen waarmee leidinggevenden en medewerkers de nieuwe manier van communiceren kunnen oefenen. Daarnaast volgen ze in teamverband praktijkgerichte trainingen op de werkvloer. Daar worden ze zich spelenderwijs bewust van hun eigen manier van communiceren en de effecten daarvan op collega’s. De onderlinge reflectie zorgt voor betere communicatie en een betere beroepshouding.

De trainingen worden verzorgd door communicatiespecialisten van de deelnemende bedrijven. In elk bedrijf wordt zo’n communicatiespecialist opgeleid. Deze wordt getraind in nieuwe communicatieskills, begeleidingsvaardigheden, competentiemanagement en gedragsontwikkeling. In een intervisieteam leren deze communicatiespecialisten vervolgens van elkaar.

Tot slot komen er workshops waarmee de bedrijven communicatieverbetering en gedragsverandering in hun hele organisatie op de agenda kunnen zetten en houden.

De ontwikkeling van dit idee wordt gevolgd door een klankbordgroep van tien bedrijven uit verschillende mkb-sectoren. Zij helpen om de uitkomsten breder te verspreiden. Ook delen de initiatiefnemers hun ervaringen op de vraag- en antwoordsites Quora en Reddit.

MeT-Aand8

DE BEDENKERS

Het idee komt uit de koker van Tarek Hashemi en Marrit van der Hoest. Hashemi is eigenaar van het Afghaanse tapasrestaurant Leeuwarden Lounge (www.leeuwardenlounge.nl). Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid heeft hij binnen zijn onderneming al veel ervaring op het gebied van diversiteit. Trainer/adviseur Van der Hoest (www.vanderhoest.com) heeft een achtergrond in de hulpverlening en werkte in het verleden onder andere bij Humanitas. Haar expertisebureau verzorgt trainingen en methodieken.

HET VRAAGSTUK

In de huidige maatschappij is sociale inclusie en participatie een belangrijk onderwerp. Het hebben van werk helpt daarbij: op de werkvloer bouw je een netwerk op en ontwikkel je (sociale) vaardigheden die je zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten.

Het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richt zich in de regel alleen op de werkgever en individuele deelnemer/werknemer, waarbij de financiële middelen zich beperken tot de loonkosten. Wat mist, is aandacht en begeleiding voor het team dat deze deelnemer opneemt.

Een negatief gevolg hiervan is dat het werkgevers voor een dilemma plaatst: iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt vanuit maatschappelijke betrokkenheid in een team opnemen, gaat vaak ten koste van het functioneren van datzelfde team. En dus van het eigen bedrijf.

HET !DEE

‘Met-Aand8 binnen het MKB’ brengt een team en de arbeidsparticipant zo bij elkaar dat ze samen kunnen werken aan kwali-TIJD en persoonlijke ontwikkeling. Door de teamtrainingen leren de teamleden hun eigen en elkaars kwaliteiten en leerpunten kennen en wordt de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers vergroot. Door middel van een gedragen inwerkplan/aanpak starten de toekomstige arbeidsparticipanten in een stevig en sociaal sterk team, wat hun instap makkelijker maakt.

Voor de deelnemers levert het, behalve financiële onafhankelijkheid, ook zelfstandigheid en zelfredzaamheid op. Het team ontwikkelt draagvlak en begrip voor deze medewerkers, waardoor ze een stevigere plek kunnen innemen op de werkvloer en gemakkelijk in het team integreren. Op langere termijn ontstaan − door succesvol mee te draaien in het team − voor hen ook betere kansen op de arbeidsmarkt. Collega’s profiteren eveneens: zij krijgen sociale vaardigheden aangereikt waar ze in hun verdere arbeidsproces baat bij hebben.

Tot slot zal door de teamtrainingen de binding met zowel het team als het bedrijf groeien, wat weer voor meer continuïteit binnen de onderneming zorgt.

Innoveer je uit de crisis

DE BEDENKERS

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium van levensmiddelenbedrijven en dienstverleners: Ted’s Food Factory, Zandvliet, Delcom, NutriDutch en Enrgy. Zij werken met Wecreate Consulting aan verschillende uitdagingen op het gebied van sociale innovatie. Het consortium beoogt kruisbestuiving tussen de leerervaring van de food-bedrijven (Ted’s, Zandvliet en NutriDutch) en de dienstverleners (Delcom, Enrgy en Wecreate).

HET VRAAGSTUK

Bedrijven uit de levensmiddelenindustrie staan voor een grote opgave. Ze krijgen te maken met technologische versnelling en andere manieren van werken, met name op het gebied van digitalisering van productie, predictive maintenance en machine learning. Om te overleven moeten bedrijven innoveren, en om te innoveren moet je leren. Maar juist binnen mkb-bedrijven is het lastig een lerende cultuur te ontwikkelen en te onderhouden. Daardoor benutten zij hun innovatiepotentie niet, want investeringen in technische innovatie renderen vaak onvoldoende als er niet tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het menselijk kapitaal. De consortiumleden hebben beperkte middelen en beperkt de tijd om een lerende cultuur te realiseren. Bovendien zijn er relatief weinig ontwikkelkansen in een kleine organisatie. Daarnaast is er vaak geen HR-afdeling die de leiding kan nemen op dit soort projecten.

HET !DEE

De bedenkers starten een ontwikkeltraject om de leercultuur binnen en tussen de bedrijven te verbeteren. Hierbij is een continue koppeling tussen de gerealiseerde leercultuur en technologische innovatie. Sociale en technische innovatie gaan hand in hand.

Doelen van het traject zijn versterking van de dialoog om een leercultuur te creëren en versterking van benodigde vaardigheden voor de industriële toekomst. Door gezamenlijke sessies met consortiumleden en werkvloersessies met medewerkers per bedrijf worden directie en werknemers zich bewust van het belang van leren en ontwikkelen. Er komt een uitgewerkte competentiematrix die medewerkers handvatten geeft voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Vervolgens worden 15 leidinggevenden getraind in coachend leiderschap, zodat zij medewerkers beter kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Door persoonlijke aandacht voelen medewerkers zich meer betrokken bij de organisatie en delen kennis met elkaar.

Onderdeel van dit project is de ontwikkeling van het laagdrempelige deelplatform ‘Learn to Share’. Medewerkers kunnen daarin makkelijk opzoeken wie welke kennis heeft en vragen stellen. Ook kunnen ze via dit platform ideeën publiceren.

De digitale transformatie: van huidige naar toekomstige gebruiker

De bedenkers

Dit idee komt uit de koker van MKB Limburg, belangenbehartiger en verbindende schakel tussen 1300 ondernemers uit alle sectoren in de provincie Limburg. Het wordt uitgevoerd bij IT-dienstverlener ITSN, die medewerkers en organisaties in staat stelt meer te bereiken met ICT. De hrm-expertise komt van Maatwerk HRM, adviesbureau voor het creëren van gezonde organisaties met veerkrachtige en vitale mensen in sterke teams.

Het vraagstuk

De impact van digitalisering op de economie wordt steeds groter. Om niet achterop te raken, moeten bedrijven hun werkprocessen tijdig en gestructureerd digitaliseren. In het mkb gebeurt dat nog onvoldoende. Dat leidt tot gemiste kansen, problemen in de administratieve organisatie of het productieproces en uiteindelijk omzetverlies. Daar waar bedrijven wel inzetten op digitalisering, doen ze dat vaak met name om kosten te besparen. De gedachte is dan: ‘door onze digitale werkprocessen te verbeteren, besparen we op personeel’. Maar daarmee beginnen ze aan de verkeerde kant, want de menselijke factor is juist waar het bij digitalisering om draait. Het zijn de kwaliteiten van medewerkers die bepalen in hoeverre digitalisering kans van slagen heeft. Dit inzicht stelt bedrijven voor heel andere vragen. Welke verwachtingen en behoeften hebben onze medewerkers als het gaat om ICT? Wat betekent dat voor ons proces van digitalisering?

Het !DEE

Een innovatief ontwikkelingsplan helpt mkb-bedrijven om te werken aan digitalisering vanuit de invalshoek van hrm: mensgestuurde digitalisering. Het ontwikkelingsplan helpt bedrijven allereerst om te kijken waar de hiaten in kennis, competenties en gedrag bij hun medewerkers zitten. Welke kwaliteiten zijn nodig voor digitale werkprocessen, in hoeverre zijn die nu al aanwezig en waar is straks behoefte aan? Op basis hiervan kunnen de bedrijven gericht in de ontwikkeling van medewerkers investeren. Het ontwikkelingsplan laat ook zien welke vormen het digitaliseringsproces mogelijk aanneemt. Welke fases zijn haalbaar, rekening houdend met een reëele groei in kwaliteiten van medewerkers op korte en middellange termijn? Welke psychologische aspecten spelen mee? Op basis hiervan kiezen bedrijven een realistische aanpak die ervoor zorgt dat de digitalisering in hun organisatie een goede inbedding krijgt. Het ontwikkelingsplan wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd bij ITSN. Vervolgens kunnen klanten van ITSN gebruikmaken van de aanpak en opgedane ervaringen. Daarnaast komen richtlijnen voor een bredere toepassing van de methodes van mensgestuurde digitalisering beschikbaar voor andere geïnteresseerde bedrijven.