Bouwen aan een digitaal vaardige en toekomstbestendige retail

DE BEDENKERS

Dit idee is bedacht door een samenwerkingsverband van vier Utrechtse retailondernemingen. Van Pommeren is een in koffie & koffiemachines gespecialiseerd familiebedrijf. Rachmaninoff Wonen is een meubelbedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot bankenspecialist. Hoedenzaak Jos van Dijck biedt al vanaf 1923 een uitgebreide collectie hoeden, petten en accessoires en vervaardigt gelegenheidshoeden op maat in het eigen atelier. Cadeauwinkel It’s a present is sinds 2011 online te vinden; in 2013 volgde een fysieke winkel in Utrecht. CMU (CentrumManagement Utrecht), een stichting die zorgt voor een significante versterking van een aantrekkelijk, gastvrij en bereikbaar centrum, ondersteunt de vier retailers.

HET VRAAGSTUK

In het afgelopen decennium is het aanzien van de retail en het consumentengedrag behoorlijk veranderd. De opkomst van online winkelen, een relatief zwak economisch tij en de lockdowns gedurende de coronapandemie hebben sporen achtergelaten in de centrumgebieden. Het aantal fysieke winkels is afgenomen, (grotere) ketens zijn failliet gegaan en het aantal webwinkels is verdrievoudigd.

In de retail is de digitale transitie inmiddels geen optie meer, maar een must. Bouwen aan een digitaal vaardige en toekomstbestendige retail is cruciaal voor het goed functioneren van de fysieke winkel en voor het behoud van klandizie en daarmee personeel. Digitale oplossingen én vaardigheden ten behoeve van het gebruik van deze oplossingen zijn noodzakelijk. Tegelijkertijd is er geen leercultuur in de retailondernemingen. Belemmeringen die mkb-ondernemers ervan weerhouden (meer) te investeren in menselijk kapitaal moeten worden weggenomen.

HET !DEE

Voor een digitaal vaardige (maar ook op fysieke plekken aanwezige), toekomstbestendige retail loont het om krachten te bundelen en samen te investeren. Dit project, waarin gezamenlijk wordt geïnvesteerd in menselijk kapitaal, levert de ondernemers en hun medewerkers de gewenste leercultuur op met aandacht voor kennis en vaardigheden. Dankzij op maat gemaakte masterclasses, e-learning en kennisdeling kunnen zij zelf aan de slag met digitaliseringsvraagstukken zoals e-commerce, kennisdatabanken, het analyseren van data op trends en digital marketing.

Mede door de laagdrempeligheid van het project worden (kleine, lokale) ondernemers gestimuleerd om structureel aan de slag te gaan met de (benodigde) digitale transformatie, de fundamentele veranderde kijk op klantervaring, bedrijfsmodellen en processen. De verbetering in digitale vaardigheden leidt ook tot beter functionerende fysieke verkooppunten. Door de ontstane stimulerende leercultuur slagen de ondernemers erin nieuw personeel aan te trekken én bestaand personeel langer vast te houden. De concurrentiepositie van de retailondernemingen wordt daardoor sterker.

Duale routekaart voor duurzaamheid en kwaliteit in bouw & infra

DE BEDENKERS

Aannemingsbedrijf Fronik is werkzaam in de grond-, weg- en waterbouw, en dan voornamelijk in de aanleg van riolering en bestrating. Bouwmaatschappij BMN de Klerk is voornamelijk actief in de woning- en utiliteitsbouw. Naast de vakinhoudelijke ontwikkeling is voor beide bedrijven werken aan een toekomstbestendig scenario in relatie tot de thema’s duurzaam en circulair werken en kwaliteitsgericht werken belangrijk.

HET VRAAGSTUK

De huidige leercultuur in de ondernemingen is gericht op het functioneel opleiden van medewerkers en het leren van praktische vaardigheden voor de taakuitoefening. De kennis en kunde liggen hierbij op het gebied van veiligheid en gezondheid. De waan van de dag krijgt al snel de overhand, er is geen leercultuur. Medewerkers hebben ook skills nodig op het gebied van leren, veranderen, samenwerken, communiceren en wendbaarheid.

Fronik en BMN de Klerk hebben behoefte aan een concretisering van hun specifieke leercontext. Ze willen hun medewerkers meenemen in de ontwikkeling waarin zij zich onderscheiden op gebied van kwaliteit, duurzaamheid, circulariteit en de digitalisering van werkprocessen. Bovendien is het belangrijk dat ondernemerschap in die leercultuur de ruimte krijgt.

HET !DEE

Het idee is om een leerproces en -structuur in te richten met leerteams die regelmatig bij elkaar komen. Door vervolgens in leertafels overkoepelend ervaringen uit te wisselen en de dialoog aan te gaan, vindt er cross-sectorale kennisoverdracht plaats. Deze leervormen dragen bij aan de creatie van een leercultuur waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun futureskills en leren, evalueren en reflecteren. Ze voelen zich eigenaar van de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en kwaliteit. Opdrachtgevers en ketenpartners worden ook betrokken bij de leermomenten. De combinatie van de leerthema’s duurzaamheid en kwaliteitsborging versterkt het leereffect op beide thema’s. Zo voelen medewerkers zich eigenaar van de ontwikkelingen.

De partners gebruiken elkaars kracht. Zo kunnen ze achterhalen aan welke kennis en kunde de eigen onderneming behoefte heeft. Door verschillende aanpakken te vergelijken worden bovendien nieuwe inzichten opgedaan.

Het eindresultaat is een leercultuur die goed is ingebed in de bedrijfsvoering, wordt gedragen door sleutelfunctionarissen en wordt ondersteund door een goede leerstructuur. De leercultuur is afgestemd op de belangrijkste inhoudelijke en strategische thema’s rondom duurzaamheid, kwaliteit en digitalisering. De aanpak komt in een e-book als routekaart ter beschikking voor de sector.

De Asset Management Experience

DE BEDENKERS

Drie kleine mkb-kennisbedrijven kwamen tot dit idee. Veerenstael B.V. en Ivy Global B.V. leveren projectmatige oplossingen op het gebied van assetmanagement. Dit draait om het managen van fysieke assets (kapitaalgoederen). De bedrijven zijn complementair: waar Ivy Global expert is op gebied van zware industrie in het havengebied, ligt bij Veerenstael de nadruk op de infrasector. Hun ontwikkelpartner Raccoon Serious Games B.V. is een snelgroeiende ontwikkelaar van serious games met een focus op de technische sector.

HET VRAAGSTUK

Er is veel vraag naar assetmanagement-oplossingen. Nieuwe medewerkers van Veerenstael en Ivy Global hebben echter zelden voldoende kennis van en inzicht in de effecten van goed assetmanagement.

De huidige externe trainingen zijn weinig effectief: medewerkers hebben moeite om de samenhang en theorie te doorgronden. Bovendien zijn de trainingen te theoretisch. Ook kost het op peil houden en delen van kennis en ervaring moeite. De bedrijven zien zich genoodzaakt om intern op te leiden, maar hebben daar niet genoeg tijd en geld voor.

Ivy Global werkt met een kleine groep senior asset- en projectmanagers die een grote poule werkstudenten aansturen. Veerenstael wil starters graag effectief onderwijzen over de toepassing van de assetmanagementtheorie en -modellen. Daarnaast wil Veerenstael de kennisdeling tussen medior en senior medewerkers bevorderen.

HET !DEE

De bedenkers ontwikkelen een simulatie-game over assetmanagement: de Asset Management Experience. Deelnemers spelen deze interactieve game in groepsverband en kunnen hiermee hun kennis over assetmanagement snel op peil brengen én houden. Serious gaming is een innovatieve manier om complexe situaties begrijpelijk en overdraagbaar te maken door het gebruik van metaforen, voorbeelden en interactieve spelelementen.

Teams met een groeiend begrip en bewustzijn van assetmanagement behalen een steeds hogere efficiëntie. Met de scores wordt het kennisprofiel van een team vastgesteld. Op basis daarvan is advies mogelijk over verdere training en/of het advies om de game nogmaals te spelen en de score te verbeteren.

De simulatie zal niet alleen de onderlinge kennisdeling naar nieuwe medewerkers bevorderen, maar ook tussen medior en senior medewerkers. Door het gezamenlijk spelen van de simulatiegame kunnen starters, mediors en seniors, maar ook gemixte teams, effectiever leren, reflecteren en kennis delen. Dit stimuleert de leercultuur binnen organisaties verder en versterkt deze. Bij het testen van de serious game worden meerdere (mkb-)organisaties betrokken.

Ontwikkeling van ‘Aryzon World’

DE BEDENKERS

Aryzon 3D specialiseert zich in 3D-toepassingen en augmented reality. OpenUp Technologies B.V. werkt aan het ontdekken, toepassen en toegankelijk maken van nieuwe technologieën. Voor deze aanvraag werken Aryzon 3D en OpenUp Technologies samen.

HET VRAAGSTUK

De projectpartners willen groeien als organisatie en hebben als doel innovatieve technologieën als virtual reality, augmented reality en mixed reality (VR/AR/MR) voor de hele wereld toegankelijk te maken. Om dit doel te bereiken is het belangrijk de juiste kennis en vaardigheden in huis te hebben en medewerkers up-to-date te houden met de nieuwste technieken en technologieën. Door de huidige leercultuur is dit lastig. Het 2D-opleidingsaanbod sluit niet goed aan bij de praktijk. Daardoor lukt het niet goed om een variëteit aan personen op effectieve wijze kennis te laten maken met de benodigde VR/AR/MR-technieken en -technologieën. Medewerkers beschikken na zo’n opleiding niet over de benodigde competenties om scenario’s te ontwikkelingen voor 3D-interfaces. Investeringen in menselijk kapitaal blijven daardoor achter.

HET !DEE

Dit project richt zich op de ontwikkeling van het platform Aryzon World. In dit platform kunnen medewerkers zonder programmeerkennis eigen 3D-volumetrische werelden, ervaringen of trainingen creëren en gebruiken. Met behulp van dit platform ontwikkelen we een nieuwe standaard-werkmethodiek voor het versterken van de interne leercultuur op korte en lange termijn. De ontwikkeling van Aryzon World helpt de interne leercultuur te versterken en lost ervaren belemmeringen op.

Met Aryzon World kan iedereen, ongeacht achtergrond en ervaring, op een leuke, efficiënte en intuïtieve manier trainingssessies in 3D ontwikkelen. Dit kan op ieder gewenst moment, vanaf iedere locatie. Met het nieuwe platform kunnen medewerkers hun codeerwerk in een 3D-wereld simuleren. Dit kan ze helpen als ze uitleg geven aan collega’s over vorderingen en knelpunten. Het vereenvoudigt de communicatie tussen collega’s. Daarnaast optimaliseert het de onboardingprocessen van nieuwe medewerkers. Door codeerwerkzaamheden te simuleren en visualiseren, worden de werkzaamheden eenvoudiger, begrijpelijker en logischer.

Door inzicht een beter uitzicht!

DE BEDENKERS

Projectpartners Alert Security en Kop Beveiliging zetten zich samen in voor kennisvergroting en persoonlijke ontwikkeling in de beveiligingsbranche. Alert Security verzorgt onder andere alarmcentralediensten, objectbeveiliging en mobiele surveillance voor het mkb. Kop Beveiliging is systeemtechnisch installateur van beveiligingsoplossingen.

HET VRAAGSTUK

Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor de beveiligingsbranche. Dit vraagt van medewerkers continue bijscholing op technologisch gebied. Ook moeten ze kennis en vaardigheden ontwikkelen over het omgaan met steeds complexere beveiligingsoplossingen en beveiligingsinformatie. Monteurs, alarmcentralisten en beveiligers werken nu vaak op de automatische piloot. Zij voeren protocollen uit, zonder erbij stil te staan of een bepaalde handeling of systeem wel de beste oplossing is. Daar is vaak ook geen tijd voor. Deze cultuur is diep bij werknemers verankerd, maar belemmert vernieuwing. De bereidheid van medewerkers om aan een verandertraject mee te werken, is beperkt. Bovendien bieden bestaande opleidingen onvoldoende antwoord op actuele technologische ontwikkelingen. Ze sluiten niet goed aan op de praktijk, terwijl kosten hoog zijn en de tijdsinvestering groot is.

HET !DEE

Alert Security en Kop Beveiliging ontwikkelen met projectpartners Beveco, SpecifAI en Andevalo een programma waarin kennisvergroting en persoonlijke ontwikkeling zorgen voor een omslag in de leercultuur.

De partners ontwikkelen een simulatieplatform waarbinnen monteurs, alarmcentralisten en beveiligingsmedewerkers hun kennis over de nieuwste beveiligingstechnieken kunnen vergroten. Ze raken zo vertrouwd met de laatste technologische ontwikkelingen en doen in een afgeschermde omgeving belangrijke praktijkkennis op. Om het kennisniveau stapsgewijs te verhogen, voegen de ontwikkelaars periodiek nieuwe kennisonderdelen toe.

Parallel hieraan worden in groeps- en een-op-een-sessies de houding en het gewoontegedrag gedurende dagelijkse werkzaamheden aangepakt. Technologische ontwikkelingen vragen om een proactieve en vragende houding. Op basis van neurowetenschappelijke methoden vergroten bedenkers het bewustzijn van werknemers en leren ze hen om te gaan met nieuwe kennis en werkwijzen. Zo willen ze de oude gewoontes vervangen door nieuwe denkwijzen en inzichten. De cultuur verandert van ‘automatische piloot’ naar situationeel handelen. Geen lopende band werk van gestandaardiseerde processen, maar ingrijpen in het belang van veiligheid op het moment dat het ertoe doet.

Verticaal Transport werkt aan de toekomst

DE BEDENKERS

Kraanverhuurbedrijven Barneveldse Kraanverhuur, Kuiphuis Kraanverhuur, Heijkoop Nieuwerkerk, Kraanverhuur Boekestijn en Ridderkerks Kraanwagenbedrijf, opleidingsinstituut Verticaal Transport Centrum (VTC) en brancheorganisatie Vereniging Verticaal Transport (VVT) werken in dit project samen aan de toekomst van kraanmachinisten en aanpikkers.

HET VRAAGSTUK

In het zogeheten verticaal transport zijn zo’n 200 vooral mkb transport- en kraanverhuurbedrijven actief en ongeveer 3.000 machinisten. In de ontwikkeling van hun personeel en de eigen leercultuur worstelen deze bedrijven met een aantal knelpunten. Kraanmachinisten en aanpikkers worden na verloop van tijd onbewust onbekwaam. Ze hebben theoretische kennis niet altijd paraat. Of machinisten kennen de regels wel, maar ze houden zich er om allerlei redenen niet aan. In de sector heerst bovendien een vrij gesloten bedrijfscultuur. Uit schaamte naar collega’s of angst om te worden afgerekend door een leidinggevende melden kraanmachinisten en aanpikkers risicovolle situaties niet altijd. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers vindt niet of nauwelijks plaats en informeel leren krijgt onvoldoende aandacht.

HET !DEE

De bedenkers investeren gezamenlijk in het ontwikkeltraject Veilig Verticaal Transport om dit vraagstuk aan te pakken. Het traject bestaat uit een interactief online leerplatform, gebaseerd op kennis en ervaring uit de beroepspraktijk, serious gaming en mixed reality. Met moderne media werken cursisten in een pedagogisch en didactisch veilige omgeving met ongeveer 100 kritische werkpraktijksituaties. Daarin zijn veiligheidsrisico’s nagebootst, inclusief berekeningen, procedures en wet- en regelgeving. Het doel is kraanmachinisten en aanpikkers bewust bekwaam maken én houden door kennis, vaardigheden, competenties en gedrag in korte tijd duurzaam te vergroten en verbeteren. Hierdoor krijgen ze een hoger veiligheidsbewustzijn en zijn ze alerter bij risicovolle situaties op de werkplek. Serious gaming maakt medewerkers bovendien vertrouwd met digitalisering en nieuwe technologie

Essentieel is dat machinisten de leersituaties opnieuw kunnen bekijken en feedback op hun handelen krijgen. Een instructeur zorgt voor individuele begeleiding. Hij neemt de praktijksituaties door met de machinist en onder zijn begeleiding delen de machinisten hun ervaringen met elkaar en met het management. Dit draagt bij aan het tweede doel van het traject: het creëren van een meer open bedrijfscultuur. Het project onderstreept het specialisme en de professionaliteit van de machinisten. Dit verhoogt vakmanschap en beroepstrots, waarmee jezelf ontwikkelen ook nog eens leuk wordt en energie geeft. Het potentiële bereik van dit project beslaat alle medewerkers in het verticaal transport bij transport- en kraanverhuurbedrijven, actief in de verhuur van mobiele kranen.

Develop De Developer

DE BEDENKERS

Experius is een kleine mkb-onderneming, gespecialiseerd in B2B en B2C e-commerce. Het groeiende bedrijf helpt organisaties bij het ontwikkelen, integreren en onderhouden van hun e-commerce omgevingen. Met een team van 48 ICT-specialisten zorgen ze voor hoogwaardige webshops en slimme e-commerce oplossingen. Medewerkers werken in zelfsturende teams met een focus op persoonlijke ontwikkeling. Binnen het MKB!dee-project werkt Experius samen met Learned.io en laten ze zich adviseren door diverse externe HR-specialisten en onderzoeksorganisaties.

HET VRAAGSTUK

Het vinden, binden en behouden van de juiste talenten is een grote uitdaging voor kleine ICT-bedrijven. In de ICT-sector heerst een groot tekort aan programmeurs en de instroom vanuit opleidingen is veel lager dan de vraag op de arbeidsmarkt. Ook is het verloop onder personeel hoog en zijn er nog steeds weinig vrouwen werkzaam in de branche, terwijl er wel behoefte is aan skills waarin zij doorgaans excelleren. De leercultuur binnen de dagelijkse praktijk van kleine ICT-bedrijven brengt ook uitdagingen met zich mee. Onder meer omdat techniek constant in beweging is. Opgedane kennis en vaardigheden verouderen snel en tijd voor passende scholing ontbreekt vaak.

HET !DEE

Met het project Develop De Developer wil Experius kennis opdoen om de leercultuur binnen het mkb te verbeteren en instroom van young professionals in de praktijk te verhogen. Experius wil talentmanagement introduceren door een sociaal ecosysteem op te zetten en een alternatieve doelgroep met een omscholingstraject klaarstomen tot webdeveloper. Binnen het project worden vier deelprojecten ontwikkeld waarmee ze gaan experimenteren:

 1. Trainee-omscholingstraject: gemotiveerde zij-instromers op effectieve wijze omscholen tot webdeveloper.
 2. Skills Passport: objectief overzicht van skill-beheersing dat in lijn ligt met de crucial IT-skills in 2030.
 3. Matching Learning Suggestions: op basis van Artificial Intelligence concrete learnings aanbieden om effectief persoonlijke leerdoelen te ontwikkelen.
 4. HR-Analytics: op basis van individuele Passports, beschikbaarheid en persoonlijkheid de beste teams formeren.

Met Develop De Developer wil Experius kwalitatief talentmanagement − dat op dit moment alleen toegankelijk is voor techgiganten − beschikbaar maken voor het mkb. Zodat ze blijvend toegang krijgen tot gelukkige en gekwalificeerde developers.

Innovatief leerplatform installatiebranche

DE BEDENKERS

De drie initiatiefnemers van dit project zijn CoVince, ontwikkelaar van (digitale) leeroplossingen en aanbieder van een digitaal leerplatform, Solartech International, ontwikkelaar van zon-thermische en PVT-oplossingen en 040 Groep, een allround klusbedrijf met een specialisatie in huizen en bedrijfspanden. Daarnaast zijn ook twee installatiebedrijven Heesmans Installatie en Koopmans Installatietechniek betrokken bij het project en sluiten BDA Opleidingen, ondernemersvereniging Techniek Nederland, Team Casa en Qbox aan als externe partners en beoordelaars.

HET VRAAGSTUK

Medewerkers in de installatiebranche komen steeds meer in aanraking met (energie)innovatie. Door digitalisering worden apparaten steeds slimmer en ingewikkelder, waardoor het vereiste kennisniveau van medewerkers in de branche toeneemt.  Dat vraagt om goed geschoold personeel en de nodige (om)scholing.

Installatiebedrijven hebben te maken met hoge werkdruk en veel  nieuwe instromers. De vraag naar scholing is daardoor des te hoger, maar het is voor bedrijven moeilijk om die scholing te organiseren. Naast de hoge werkdruk sluiten de opleidingen, zeker voor de huidige prijzen, nog onvoldoende aan op de vraag uit de markt. Tegelijkertijd maakt de ‘doe-mentaliteit’ van installateurs dat zij liever op een praktijkgerichte manier leren, in plaats van puur theoretisch. Kortom, er is veel vraag naar scholing, maar bij voorkeur op een praktische manier en het liefst zoveel mogelijk on-the-job.

HET !DEE

Dit project zet het bestaande leerplatform van CoVince in om maatwerk leeroplossingen aan te bieden aan installateurs. Er worden nieuwe modules ontwikkeld die zijn afgestemd op de vraag, urgentie en relevante informatie vanuit de branche. Daardoor worden de digitale leerervaringen concreet gebaseerd op voor het bedrijf relevante leercontent. Zo kunnen installateurs relevante kennis opdoen en nuttige sociale en praktische vaardigheden ontwikkelen.

Het leerplatform biedt die kennis aan via leermiddelen die in standaard e-learning omgevingen niet mogelijk zijn. Het speelt op innovatieve wijze in op meerdere zintuigen en emoties om effectief te leren, engagement te verhogen en een hoger leerrendement te bewerkstelligen. Het platform maakt daarbij gebruik van de volgende onderdelen:

 • (360 graden) interactieve video’s
 • Praktijkoefeningen in Virtual Reality (VR)
 • Ondersteuning bij het werk met behulp van Augmented Reality (AR) en Remote Assistance
 • Overleg en kennissessies in VR-meetings
 • Trainingen met bewegingsanalyses in VR/AR
 • Interactieve kennistesten
 • Pushberichten en toetsvragen

Innoveer je uit de crisis

DE BEDENKERS

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium van levensmiddelenbedrijven en dienstverleners: Ted’s Food Factory, Zandvliet, Delcom, NutriDutch en Enrgy. Zij werken met Wecreate Consulting aan verschillende uitdagingen op het gebied van sociale innovatie. Het consortium beoogt kruisbestuiving tussen de leerervaring van de food-bedrijven (Ted’s, Zandvliet en NutriDutch) en de dienstverleners (Delcom, Enrgy en Wecreate).

HET VRAAGSTUK

Bedrijven uit de levensmiddelenindustrie staan voor een grote opgave. Ze krijgen te maken met technologische versnelling en andere manieren van werken, met name op het gebied van digitalisering van productie, predictive maintenance en machine learning. Om te overleven moeten bedrijven innoveren, en om te innoveren moet je leren. Maar juist binnen mkb-bedrijven is het lastig een lerende cultuur te ontwikkelen en te onderhouden. Daardoor benutten zij hun innovatiepotentie niet, want investeringen in technische innovatie renderen vaak onvoldoende als er niet tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het menselijk kapitaal. De consortiumleden hebben beperkte middelen en beperkt de tijd om een lerende cultuur te realiseren. Bovendien zijn er relatief weinig ontwikkelkansen in een kleine organisatie. Daarnaast is er vaak geen HR-afdeling die de leiding kan nemen op dit soort projecten.

HET !DEE

De bedenkers starten een ontwikkeltraject om de leercultuur binnen en tussen de bedrijven te verbeteren. Hierbij is een continue koppeling tussen de gerealiseerde leercultuur en technologische innovatie. Sociale en technische innovatie gaan hand in hand.

Doelen van het traject zijn versterking van de dialoog om een leercultuur te creëren en versterking van benodigde vaardigheden voor de industriële toekomst. Door gezamenlijke sessies met consortiumleden en werkvloersessies met medewerkers per bedrijf worden directie en werknemers zich bewust van het belang van leren en ontwikkelen. Er komt een uitgewerkte competentiematrix die medewerkers handvatten geeft voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Vervolgens worden 15 leidinggevenden getraind in coachend leiderschap, zodat zij medewerkers beter kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Door persoonlijke aandacht voelen medewerkers zich meer betrokken bij de organisatie en delen kennis met elkaar.

Onderdeel van dit project is de ontwikkeling van het laagdrempelige deelplatform ‘Learn to Share’. Medewerkers kunnen daarin makkelijk opzoeken wie welke kennis heeft en vragen stellen. Ook kunnen ze via dit platform ideeën publiceren.

Verder door dichtbij jezelf te blijven

De bedenkers

Rotink Melktechniek & Mechanisatie is een familiebedrijf met vestigingen in Ossenzijl en Emmeloord. Het levert 24 uur per dag en 7 dagen per week technische kennis aan de akkerbouw, veehouderij en verwante bedrijven. Rotink is dealer van melkinstallaties en automatische melkrobots en verzorgt voor melkveehouders complete stalinrichtingen.

Het vraagstuk

Van melkrobot tot GPS-systeem: het op peil houden van technologische kennis is in de landbouwmechanisatie een grote uitdaging. Bij Rotink werken bijvoorbeeld veel ervaren monteurs die bovengemiddeld veel kennis hebben. Maar door onderbezetting kunnen zij niet altijd op training om die kennis bij te houden. Daarnaast raken juist de ervaren monteurs overvraagd doordat ze naast hun werk ook nog leerlingmonteurs begeleiden. Dat kost meer tijd omdat die leerlingmonteurs met minder basiskennis van het vmbo komen.

Verder is er een groep oudere monteurs die niet meer zo gemotiveerd is om opleidingen te volgen. Zij hebben echter wel actuele kennis nodig om op lange termijn hun werk goed te kunnen blijven doen. Juist in de landbouwmechanisatie is het belangrijk dat medewerkers goed blijven functioneren. De marges in de sector zijn laag en de personeelskosten stijgen door de krapte op de arbeidsmarkt. Het is essentieel dat de juiste man of vrouw op de juiste plek zit en ook in de toekomst binnen het bedrijf voldoende uitdaging ervaart. Maar hoe zijn de mogelijkheden van medewerkers goed in kaart te brengen?

Het !DEE

Er komt een app waarin medewerkers tijdens hun hele carrière hun ontwikkeling kunnen volgen, plannen en onderhouden. Alle medewerkers installeren deze app op hun smartphone. De app geeft de gebruiker inzicht in zijn opleidingshistorie, persoonlijke profiel, ontwikkelingsmogelijkheden, kennisniveau en relevante opleidingen (in- en extern). Hij kan via de app met e-learning altijd en overal zijn kennis uitbreiden met relevante informatie, filmmateriaal of vragen.

Daarnaast worden er interne trainingen samengesteld, die flexibel in te plannen zijn. Ze worden verzorgd door gepensioneerde medewerkers, ervaren collega’s of mensen uit het netwerk. De interne trainingen hebben als voordeel is dat er geen kennis meer verdwijnt als ervaren medewerkers met pensioen gaan. De trainingen vervangen samen met de e-learnings bovendien een deel van de externe trainingsdagen.

Als de app eenmaal klaar is, kunnen ook andere technische bedrijven deze gebruiken. Daarnaast zoekt Rotink voor trainingen de samenwerking met andere bedrijven in de regio