Inclusief mkb en vakmanschap

DE BEDENKERS

De initiatiefnemers van dit project zijn Brainport Assembly en FLOS. Brainport Assembly monteert en assembleert voor de maakindustrie in de Brainport-regio (Eindhoven). FLOS is toeleverancier van kleine technische producten en bevestigingsmaterialen, gevestigd in Eindhoven. Beide bedrijven hebben een divers personeelbestand. Brainport Assembly en FLOS nemen zowel mensen aan uit de reguliere arbeidsmarkt als uit de garantiebaan-doelgroep via Gemeente Eindhoven/WijEindhoven/Ergon.

HET VRAAGSTUK

Voor kleine mkb’ers is het een uitdaging om een inclusief personeelsbeleid te voeren. Veel mkb’ers missen de handvatten om hier actief en schaalbaar op te sturen. Bestaande trainingen en consultancy op dit gebied sluiten niet aan bij de bedrijfscultuur en beschikbare budgetten. Ondernemers aarzelen dan ook om mensen aan te nemen die ‘anders’ zijn en mogelijk invloed hebben op de leercultuur. Als inclusie, een open omgeving voor anders zijn en kwetsbaarheid, ontbreekt, worden positieve stimulansen voor persoonlijke ontwikkeling onderdrukt. Zo kan een voedingsbodem ontstaan voor negatief gedrag, zoals pesten, met een negatieve uitwerking op de leercultuur. Diversiteit vraagt om individuele leerpaden met een schaalbaar karakter. Oplossingen die nu door bedrijven worden ingezet zijn vooral informeel en richten zich met name op coaching van individuele medewerkers. Een aanpak op teamniveau ontbreekt.

HET !DEE

Brainport Assembly en FLOS willen de leercultuur binnen hun organisatie bevorderen door de diversiteit en inclusiviteit te versterken. De uitgangspunten van deze nieuwe leeromgeving zijn het prikkelen van nieuwsgierigheid en het creëren van een veilige werkomgeving om pestgedrag tegen te gaan.

De initiatiefnemers zetten vijf middelen in om deze doelen te bereiken. Met een laagdrempelige virtual reality edu-game leren deelnemers over anders-zijn en de waarde daarvan op de werkvloer. Twee e-learnings, één gericht op werkgevers en één op werknemers, geven praktische handvatten om de eigen inclusie en diversiteit en die van de organisatie te versterken. Via video masterclasses delen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Ten slotte willen de initiatiefnemers een traject starten om een keurmerk inclusief en leergericht MKB te behalen.

De bedenkers brengen deze vijf middelen samen in één digitaal platform voor werkgevers én werknemers. Dit platform biedt op één centrale plek kennis en handvatten voor een veilige werkomgeving en prikkelt werkgevers en werknemers op een laagdrempelige manier.

Innovatieve Leeromgeving MKB-Robotiseert

DE BEDENKERS

High Tech NL (HTNL) is de branchevereniging van en voor innovatieve Nederlandse hightechbedrijven en kennisinstellingen. HTNL mobiliseert organisaties techniek in te zetten, te ontwikkelen en te vertalen naar nieuwe producten en diensten die in dienst staan van de samenleving. Het netwerk bestaat uit circa 190 partners. HTNL is onderdeel van een landelijk netwerk met 50 Smart Industry Field Labs, waar bedrijven ervaring op kunnen doen met robotica, en werkt nauw samen met Holland Robotics, waar 600 robotica-bedrijven bij zijn aangesloten.

HET VRAAGSTUK

Robotisering en automatisering zorgen voor kostenbesparingen, efficiëntie en kwaliteitsverhoging van producten. Het economische potentieel van robotisering is lovend voor ondernemers. Uit een analyse van HTNL blijkt dat het huidige leeraanbod voor technisch personeel onvoldoende bijdraagt aan het stimuleren van het leren over robotisering. Er is een grote behoefte aan een goed scholingsplatform, maar door onvoldoende tijd, geld of prioriteit is dit er nog niet voor personeel in mkb’s. De maakindustrie wordt steeds afhankelijker van de robotica en automatisering, maar door de leerachterstand kunnen kleinere mkb’ers binnen de maakindustrie slecht mee in de industriële ontwikkelingen. Bovendien sluit het aanwezige leeraanbod onvoldoende aan op de praktijk, terwijl dat voor veel technisch personeel een vereiste is om te leren.

HET !DEE

HTNL wil de leercultuur versterken en onderhouden door bestaande netwerken te koppelen aan een overkoepelend platform. Dit platform gaat uit van blended learning, waarbij de lesmodules direct op de werkvloer toegankelijk zijn en praktijk haarfijn is afgestemd op de theorie. Het consortium beschikt over een groot netwerk: HTNL kan het platform onder de aandacht brengen bij meer dan 1400 ondernemers. Zij krijgen toegang tot een nieuwe onlineleeromgeving met specifieke modules voor technisch personeel in het mkb. Dit platform biedt verschillende lesmodules aan, zoals software, onderhoud van robotica en opereren van robotica. Concreet biedt het platform ook een ‘quickscan’-tool voor persoonlijk rapporten, vergelijkbaar met de tool mkb-robotiseert. Dit zorgt voor doelgerichte scholing. Daarnaast zet HTNL twee field labs in, waarin organisaties kunnen toetsen of robotisering van toegevoegde waarde is voor hun bedrijf.

Dit leerplatform is nieuw voor de robotica. Door het brede netwerk aan field labs, leveranciers en andere stakeholders van HTNL heeft het een groot potentieel. Dit initiatief biedt oplossingen waarmee mkb’ers de snelle ontwikkelingen in de technische branche kunnen bijbenen.

VR-leercultuur in veiligheid en gezondheid

DE BEDENKERS

Voor dit idee werken twee bedrijven samen met Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid uit Eindhoven. Saasen Opleidingen en B&V partners in veiligheid zijn aanbieders van trainingen bedrijfshulpverlening (BHV). In totaal werken er 100 trainers. De bedrijven lopen voorop als het gaat om het aanbieden van BHV-trainingen met virtual reality (VR). Ze zijn ervan overtuigd dat ze samen meer kunnen bereiken dan alleen. Ook de klanten zijn enthousiast over de voordelen van BHV-trainingen met VR.

HET VRAAGSTUK

De ongeveer 500.000 bedrijfshulpverleners in Nederland krijgen een regulier verplichte training om hun vaardigheden op peil te brengen of te houden. VR doet haar intrede in de branche. Enkele trainers van Saasen en B&V kunnen met VR BHV-trainingen geven, maar ook de andere collega’s moeten dat gaan doen. BHV-trainers zijn weliswaar gewend om hun kennis op peil te houden, maar VR vereist een andere didactische aanpak. Voor het gebruik van VR zijn nog geen routinematige opleidingen beschikbaar en de medewerkers van Saasen en B&V ervaren belemmeringen bij het ervan. Bovendien is de leercultuur waarbij trainers actief op zoek gaan naar nieuwe technieken en innovaties maar beperkt aanwezig.

HET !DEE

De bedenkers willen bij hun trainingen voor BHV een virtual reality-coach inzetten. Beide bedrijven hebben al ervaren BHV-trainers in dienst die beschikken over de gewenste VR-kennis, zowel technisch als didactisch. De training bestaat uit een intensief programma dat de knelpunten die trainers ervaren om met VR te werken stapsgewijs wegneemt. Fontys ondersteunt de ontwikkeling van de programmaonderdelen.

De didactische methodiek, modules en serious games die het programma gebruikt, worden vastgelegd in een VR-model. Fontys valideert het model, door controle op wetenschappelijke inzichten, en onderzoekt steekproefsgewijs de effectiviteit van de individuele onderdelen. Ook meet Fontys de effecten van de training, met specifieke aandacht voor de VR-coach. Met participatief actieonderzoek verbetert de hogeschool samen met de coaches hun praktijkvoering.

Het programma is reproduceerbaar voor de toekomstige opleiding van BHV-trainers. De kennis die de trainers opdoen, wordt verankerd in een Centre of Expertise (CoE), dat na afloop van het project blijft bestaan. Het CoE is toegankelijk voor de hele BHV-branche. De betrokkenen ontwikkelen de BHV-methodiek verder en andere bedrijven die hun leercultuur willen verbeteren krijgen de methodiek tot hun beschikking.

De Asset Management Experience

DE BEDENKERS

Drie kleine mkb-kennisbedrijven kwamen tot dit idee. Veerenstael B.V. en Ivy Global B.V. leveren projectmatige oplossingen op het gebied van assetmanagement. Dit draait om het managen van fysieke assets (kapitaalgoederen). De bedrijven zijn complementair: waar Ivy Global expert is op gebied van zware industrie in het havengebied, ligt bij Veerenstael de nadruk op de infrasector. Hun ontwikkelpartner Raccoon Serious Games B.V. is een snelgroeiende ontwikkelaar van serious games met een focus op de technische sector.

HET VRAAGSTUK

Er is veel vraag naar assetmanagement-oplossingen. Nieuwe medewerkers van Veerenstael en Ivy Global hebben echter zelden voldoende kennis van en inzicht in de effecten van goed assetmanagement.

De huidige externe trainingen zijn weinig effectief: medewerkers hebben moeite om de samenhang en theorie te doorgronden. Bovendien zijn de trainingen te theoretisch. Ook kost het op peil houden en delen van kennis en ervaring moeite. De bedrijven zien zich genoodzaakt om intern op te leiden, maar hebben daar niet genoeg tijd en geld voor.

Ivy Global werkt met een kleine groep senior asset- en projectmanagers die een grote poule werkstudenten aansturen. Veerenstael wil starters graag effectief onderwijzen over de toepassing van de assetmanagementtheorie en -modellen. Daarnaast wil Veerenstael de kennisdeling tussen medior en senior medewerkers bevorderen.

HET !DEE

De bedenkers ontwikkelen een simulatie-game over assetmanagement: de Asset Management Experience. Deelnemers spelen deze interactieve game in groepsverband en kunnen hiermee hun kennis over assetmanagement snel op peil brengen én houden. Serious gaming is een innovatieve manier om complexe situaties begrijpelijk en overdraagbaar te maken door het gebruik van metaforen, voorbeelden en interactieve spelelementen.

Teams met een groeiend begrip en bewustzijn van assetmanagement behalen een steeds hogere efficiëntie. Met de scores wordt het kennisprofiel van een team vastgesteld. Op basis daarvan is advies mogelijk over verdere training en/of het advies om de game nogmaals te spelen en de score te verbeteren.

De simulatie zal niet alleen de onderlinge kennisdeling naar nieuwe medewerkers bevorderen, maar ook tussen medior en senior medewerkers. Door het gezamenlijk spelen van de simulatiegame kunnen starters, mediors en seniors, maar ook gemixte teams, effectiever leren, reflecteren en kennis delen. Dit stimuleert de leercultuur binnen organisaties verder en versterkt deze. Bij het testen van de serious game worden meerdere (mkb-)organisaties betrokken.

Cadmes Talent Development

DE BEDENKERS

Softwarebedrijf Cadmes is een officiële ambassadeur van Smart Industry en helpt organisaties om de digitalisering te versnellen. Productiebedrijf J vd Mortel maakt al ruim 30 jaar hoogwaardige hekwerken en poorten. Cadmes en J vd Mortel zijn als partners een samenwerkingsverband aangegaan. Penvoerder Cadmes is leverancier van software voor bedrijven in de maakindustrie, waaronder J vd Mortel, die willen groeien en innoveren.

HET VRAAGSTUK

Kennis wordt steeds belangrijker in de snel veranderende maakindustrie en daarom investeren bedrijven steeds meer in de ontwikkeling van hun mensen. Medewerkers hebben steeds nieuwe (digitale) vaardigheden en kwaliteiten nodig om het werk goed te kunnen blijven doen. De huidige leercultuur van J vd Mortel bestaat uit een intern leertraject om specifieke (proces)kennis op te doen. Nieuwe medewerkers en stagiaires leren daardoor in korte tijd hoe ze hun taken kunnen uitvoeren, maar er is geen gedegen opleidingsplan. Medewerkers volgen soms externe cursussen, maar de informatie daaruit ebt na verloop van tijd weg. Bovendien gaat her- en bijscholing op korte termijn ten koste van de productiviteit. J vd Mortel is op zoek naar manieren om de leercultuur duurzaam te verbeteren.

Het !DEE

De projectpartners willen het gedrag binnen J vd Mortel duurzaam veranderen en de leercultuur versterken. Daartoe ontwikkelen ze een leerplatform dat on demand beschikbaar is. J vd Mortel faciliteert werknemers in ruimte, tijd en middelen (gelegenheid) om gebruik te maken van het leerplatform. Het platform bevat onder andere modules voor specialistische en technische vaardigheden met het oog op de toekomst, zoals omgaan met digitalisering en robotisering.

Naast het leerplatform starten de partners een offlineprogramma, in co-creatie met andere bedrijven en onderwijsinstellingen. In dit programma wil Cadmes workshops, bootcamps en traineeships organiseren die bestaan uit een mix tussen theorie en praktijk. Deze zullen gericht zijn op Smart Industry en skills-programma’s. Ook biedt Cadmes bedrijven de gelegenheid om te experimenteren met vraagstukken uit de praktijk waarin nieuwe kennis en ontwikkelingen samenkomen. Het offlineprogramma start begin 2022, in verband met COVID-19.

Dit plan draagt bij aan een groter aanbod van beter inzetbaar personeel in de sectoren techniek en ICT. Ook versterkt het de leercultuur bij mkb-bedrijven.

Productiepersoneel opleiden met impact

DE BEDENKERS

Dit idee is afkomstig van drie mkb-bedrijven uit drie verschillende branches: Loos Cacao B.V. verwerker van cacaoproducten en maker van premixen, Galvano Hengelo, specialist in het galvaniseren en vernikkelen voor de toeleverindustrie en RALplast, dat zich bezighoudt met het spuitgieten en assembleren van kunststofproducten. Voor de uitvoering van dit idee werken deze ondernemingen samen met de erkende onderwijsinstelling Litop, gespecialiseerd in het opleiden van operators.

HET VRAAGSTUK

Veel mkb-bedrijven missen de financiële mogelijkheden en de mankracht om zelf goede opleidingsmodules te ontwikkelen. Ze kiezen er in plaats daarvan vaak voor om hun werknemers een BBL-opleiding te laten volgen. Om verschillende redenen − te algemeen, te tijdrovend, te moeilijk voor medewerkers met een taalachterstand − lost dat hun probleem echter onvoldoende op.

Een tweede optie is medewerkers opleiden door ze met een ervaren werknemer te laten meelopen. Maar ook dat is niet ideaal. Zo hebben veel bedrijven te weinig ervaren medewerkers om dit op deze manier op te lossen. Bovendien kunnen er afwijkende werkwijzen ontstaan omdat ervaren medewerkers elk een eigen manier hebben om iets uit te leggen. Tot slot gaat veel kennis van ervaren werknemers verloren wanneer ze met pensioen gaan, omdat hun kennis niet is vastgelegd.

HET !DEE

Het idee bestaat eruit dat medewerkers in productiebedrijven zelfstandig opleidingsmodules kunnen ontwikkelen die virtual reality (VR)-lessen en training on the job met elkaar combineren. Met de VR-software kunnen leerbedrijven 360° foto’s van de eigen werkplek uploaden en die vervolgens interactief maken met behulp van tekst, foto’s en linkjes. Van elke opleidingsmodule wordt de impact op het bedrijf gemeten en een training on the job-lijst ontwikkeld, met de vereiste vaardigheden en kennis. Die lijst wordt samengesteld door, daarvoor door Litop, binnen elk bedrijf opgeleide ambassadeurs. Werknemers die een module hebben doorlopen en de praktijk beheersen, krijgen een assessment. Op die manier wordt iedereen op dezelfde wijze opgeleid en getoetst.

Deze manier van opleiden zorgt ervoor dat kennis wordt geborgd en beschikbaar blijft. De kosten zijn relatief laag en de kennis is direct toepasbaar omdat ze op de werkvloer is ontwikkeld. Wanneer deze systematiek werkt voor deze drie productiebedrijven uit drie verschillende branches, dan is het in de gehele maakindustrie toepasbaar. Zo draagt het project bij aan het versterken van de leercultuur binnen het mkb.

Lightyear Active Knowledge Sharing Culture

DE BEDENKERS

Atlas Technologies B.V. ontwikkelt sinds de oprichting in 2016 een gezinsauto die volledig op zonne-energie functioneert. Deze ‘Lightyear One’ rijdt volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnetwerk. De auto wekt namelijk zelf energie op met geïntegreerde zonnepanelen in het dak, op de motorkap en op de achterklep. Het bedrijf uit Helmond is hierin wereldwijd een van de koplopers.

HET VRAAGSTUK

Atlas heeft een jong team en is als start-up in korte tijd sterk gegroeid van 5 naar 150 medewerkers. Doordat de benodigde kennis zowel specialistisch als breed is, heeft Atlas niet zelf alle kennis in huis. Daar komt bij dat slechts een beperkt aantal ervaren medewerkers over specialistische kennis en met name praktijkervaring beschikt. Het duurt relatief lang voordat nieuwe medewerkers – die bij Atlas vaak aan hun eerste baan beginnen – volledig operationeel zijn en zelfstandig kunnen werken. De snelle groei en specialistische markt zorgen voor belemmeringen met betrekking tot de kennis- en leercultuur. Er is binnen het bedrijf tot nu toe onvoldoende aandacht besteed aan kennisdeling en een “leerrijke” werkomgeving.

HET !DEE

De bedenkers ontwikkelen en implementeren een Active Knowledge Sharing Culture op basis van het ‘collect-share-use-principe’. Dit kennisplatform is zowel bedoeld voor de interne organisatie als voor externe kennispartners.

Het platform maakt overzichtelijk wie binnen Atlas welke kennis heeft. Ook is te zien wie verantwoordelijk is voor het up-to-date houden ervan. Hierdoor wordt kennis van ervaren medewerkers sneller overgebracht naar nieuwe medewerkers en ontstaat een leerrijke werkomgeving over meerdere vakgebieden en afdelingen heen. Medewerkers leren bijvoorbeeld hoe een specifiek onderdeel waaraan zij werken uiteindelijk bijdraagt aan een optimale actieradius van de auto.

Het platform bestaat daarnaast uit een externe leer-kennisomgeving waarin diverse relevante kennispartijen samenkomen en hun kennis delen. Het idee is: kosteloos kennis krijgen door kosteloos kennis te delen. Hierdoor is voor alle partijen duidelijk waar de benodigde (externe) kennis te halen is en kunnen mensen elkaar op een eenvoudige, laagdrempelige manier bereiken.

Het concrete eindresultaat is een ingerichte Active Knowledge Sharing Culture. Een leercultuur die zowel intern als extern wordt ontwikkeld en geëvalueerd met het oog op toegankelijkheid, volledigheid, kwaliteit en toepasbaarheid.

Het Collectief Geheugen

DE BEDENKERS

Swanenberg Hydraulic Systems en Verbi zijn twee relatief kleine maakbedrijven uit Helmond. Swanenberg levert al meer dan 30 jaar hydraulische systemen voor de industriële en mobiele markt. Verbi ontwikkelt en vervaardigt al ruim 35 jaar technisch hoogwaardige matrijzen voor de kunststofindustrie.

HET VRAAGSTUK

Swanenberg en Verbi zijn innovators en koplopers in hun vakgebied. Veel kennis zit echter in de hoofden van oudere werknemers, waarvan een deel over een aantal jaar met pensioen gaat. Deze kennis moet behouden blijven voor het bedrijf. De leercultuur binnen de bedrijven is er nu vooral een van training on the job. Mede door een structureel personeelstekort is er weinig ruimte voor opleidingen en trainingen, terwijl daar wel behoefte aan is. De ervaren vakspecialisten hebben vaak minder affiniteit met moderne digitale technieken, waardoor het een uitdaging is om nieuwe werkprocessen in te voeren. Werknemers met minder ervaring staan daar wel voor open, maar beschikken onvoldoende over specialistische vakkennis, ervaring en vaardigheden om hun collega’s te overtuigen. De hedendaagse kennis van die groep blijft daardoor onbenut.

HET !DEE

Om de kennisoverdracht en kennisborging op een interactieve en positieve manier te stimuleren, ontwikkelen de bedenkers met Experience Republic en Get Noticed een interactieve game. ‘Het Collectief Geheugen’ wordt een strategie- en stimulatiespel, waarin spelers zo veel mogelijk ‘kennisfabrieken’ moeten bouwen in een collectief geheugen. In die fabrieken leggen ze kennis en ervaringen vast over bestaande en nieuwe technieken. Het is de bedoeling dat werknemers het spel regelmatig spelen, zodat het collectief geheugen groeit.

Medewerkers spelen het spel in wisselende teams van twee of drie personen. Bij voorkeur bestaat een team uit een senior-, medior- en junior-werknemer. Het spel bevat uitdagende opdrachten die samenwerking stimuleren. Door meerdere werkvormen te gebruiken, vindt kennisoverdracht op verschillende manieren plaats. Ook stimuleert het samenwerking en creativiteit. Het spel zorgt ervoor dat medewerkers met elkaar in gesprek gaan over optimale benutting van de aanwezige kennis en vaardigheden.

Het uiteindelijke resultaat is dat medewerkers beschikken over een overzicht van de bestaande kernkwaliteiten en werkmethoden van het bedrijf. Ook krijgen ze een beter inzicht in de mogelijkheden van digitale technieken om werkzaamheden effectiever en efficiënter te maken.

Digitalisering in beweging

DE BEDENKERS

De aanvragers zijn SportivaLife in Nederweert en Valkenswaard – vertegenwoordigd door Wolfs Fitness Group – en Sports Planet in Westervoort. Ze werken in het project samen met Online Succes Brengers BV.

HET VRAAGSTUK

De bedenkers van het idee zijn fitnessclubs. Zij constateren dat veel fitnessmedewerkers sceptisch zijn over digitalisering. Deze medewerkers zijn bang dat ze door digitalisering hun baan verliezen en het ontbreekt hen aan kennis en vaardigheden om digitale tools in te zetten. De achterstand in hun digitale ontwikkeling staat de duurzame inzetbaarheid van fitnessmedewerkers in de weg. Door de onregelmatige werktijden kunnen medewerkers bovendien niet worden gemist en leren ze niet snel van elkaar. Medewerkers hebben behoefte aan een flexibel en interactief leersysteem dat beknopte theorie combineert met het oefenen en werken in de praktijk. Passende trainingsmogelijkheden voor de fitnessbranche ontbreken echter.

HET !DEE

Met het pilotproject ‘Digitalisering in beweging’ willen de bedenkers (digitale) vaardigheden van medewerkers ontwikkelen. Omdat de behoefte aan kennis van sociale media en online marketing het grootst is, zal het pilotproject allereerst hierop gericht zijn. Na een succesvolle pilot worden ook andere digitale vaardigheden ontwikkeld. Door medewerkers de voordelen te laten ervaren, zal de weerstand tegen digitale vaardigheden afnemen en nemen de capaciteiten om digitaal te communiceren met collega’s en clubleden toe.

Medewerkers ontwikkelen in hun eigen tempo. Bovendien kunnen zij leren wanneer dit hen het beste past: thuis of on-the-job, overdag of ’s avonds, door de weeks of in het weekend. Ze passen de theorie direct toe in de praktijk en krijgen ondersteuning van ervaren coaches. Medewerkers die de online-training succesvol doorlopen, ontvangen het certificaat ‘Digitaal fit als online marketeer’.

Het project verbetert de leercultuur waardoor de wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de fitnessclubs groeit. De oplossingen en resultaten uit het project ‘Digitalisering in beweging’ worden gedeeld met de brancheorganisatie NL Actief. Samen met hen willen de bedenkers de 1.000 aangesloten fitnessclubs informeren over de resultaten en hen in de gelegenheid stellen om de oplossingen te gebruiken. Op de projectwebsite www.digitaliseringinbeweging.nl zal daarnaast de voortgang van het project zichtbaar zijn voor alle geïnteresseerden.

 

Verticaal Transport werkt aan de toekomst

DE BEDENKERS

Kraanverhuurbedrijven Barneveldse Kraanverhuur, Kuiphuis Kraanverhuur, Heijkoop Nieuwerkerk, Kraanverhuur Boekestijn en Ridderkerks Kraanwagenbedrijf, opleidingsinstituut Verticaal Transport Centrum (VTC) en brancheorganisatie Vereniging Verticaal Transport (VVT) werken in dit project samen aan de toekomst van kraanmachinisten en aanpikkers.

HET VRAAGSTUK

In het zogeheten verticaal transport zijn zo’n 200 vooral mkb transport- en kraanverhuurbedrijven actief en ongeveer 3.000 machinisten. In de ontwikkeling van hun personeel en de eigen leercultuur worstelen deze bedrijven met een aantal knelpunten. Kraanmachinisten en aanpikkers worden na verloop van tijd onbewust onbekwaam. Ze hebben theoretische kennis niet altijd paraat. Of machinisten kennen de regels wel, maar ze houden zich er om allerlei redenen niet aan. In de sector heerst bovendien een vrij gesloten bedrijfscultuur. Uit schaamte naar collega’s of angst om te worden afgerekend door een leidinggevende melden kraanmachinisten en aanpikkers risicovolle situaties niet altijd. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers vindt niet of nauwelijks plaats en informeel leren krijgt onvoldoende aandacht.

HET !DEE

De bedenkers investeren gezamenlijk in het ontwikkeltraject Veilig Verticaal Transport om dit vraagstuk aan te pakken. Het traject bestaat uit een interactief online leerplatform, gebaseerd op kennis en ervaring uit de beroepspraktijk, serious gaming en mixed reality. Met moderne media werken cursisten in een pedagogisch en didactisch veilige omgeving met ongeveer 100 kritische werkpraktijksituaties. Daarin zijn veiligheidsrisico’s nagebootst, inclusief berekeningen, procedures en wet- en regelgeving. Het doel is kraanmachinisten en aanpikkers bewust bekwaam maken én houden door kennis, vaardigheden, competenties en gedrag in korte tijd duurzaam te vergroten en verbeteren. Hierdoor krijgen ze een hoger veiligheidsbewustzijn en zijn ze alerter bij risicovolle situaties op de werkplek. Serious gaming maakt medewerkers bovendien vertrouwd met digitalisering en nieuwe technologie

Essentieel is dat machinisten de leersituaties opnieuw kunnen bekijken en feedback op hun handelen krijgen. Een instructeur zorgt voor individuele begeleiding. Hij neemt de praktijksituaties door met de machinist en onder zijn begeleiding delen de machinisten hun ervaringen met elkaar en met het management. Dit draagt bij aan het tweede doel van het traject: het creëren van een meer open bedrijfscultuur. Het project onderstreept het specialisme en de professionaliteit van de machinisten. Dit verhoogt vakmanschap en beroepstrots, waarmee jezelf ontwikkelen ook nog eens leuk wordt en energie geeft. Het potentiële bereik van dit project beslaat alle medewerkers in het verticaal transport bij transport- en kraanverhuurbedrijven, actief in de verhuur van mobiele kranen.