Werken aan studie- en werksucces door muziek te maken

DE BEDENKERS

Dit project is een initiatief van Amphion Cultuurbedrijf (een samenwerkingsverband van Schouwburg Amphion, Muziekschool Oost-Gelderland en Gruitpoort) en WerkRaat, dat leerwerkplekken biedt voor jongeren en (jong)volwassenen met een overbrugbare afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt. Voor dit initiatief werken zij samen met het ROC Graafschap College en onderwijsadviesbureau Nehem. Er is voor deze specifieke partners gekozen vanwege hun expertise en eerdere ervaringen bij gelijksoortige projecten.

HET VRAAGSTUK

Ook in de Achterhoek wordt steeds vaker een ondernemende rol van werknemers verwacht. Hierbij hoort het aanleren van vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken, pro- activiteit en duidelijk communiceren. Amphion Cultuurbedrijf en WerkRaat willen hun medewerkers ondersteunen in het aanleren van deze nieuwe vaardigheden. Ze hebben echter te weinig tijd en kennis om die rol goed te vervullen. Tegelijkertijd ervaren medewerkers onvoldoende tijd en ruimte om de gewenste nieuwe, meer ondernemende rol aan te nemen. Door de leercultuur binnen de organisaties te versterken en te verdiepen, hopen de initiatiefnemers dat de bovenstaande belemmeringen worden weggenomen.

HET !DEE

Om de gewenste leercultuur te ontwikkelen, werken de partijen samen in een stimulerende en prikkelende setting. Binnen het Studie- en Werksucces door het Leerorkest (SWLO) krijgen werknemers van Amphion Cultuurbedrijf en WerkRaat de mogelijkheid om in een orkest een (nieuw) muziekinstrument te leren bespelen en uiteindelijk, gezamenlijk, een muziekstuk op te voeren. Het SWLO stimuleert zo op een creatieve en speelse manier het aanleren van vaardigheden als samenwerken, helder communiceren, en kritisch en creatief denken. Het gezamenlijk optrekken biedt daarnaast de mogelijkheid om van elkaar te leren. Dit resulteert in gemotiveerdere, zelfverzekerdere en toekomstbestendige werknemers die een meer ondernemende rol binnen de organisaties kunnen aannemen.

De SWLO-methodiek is zeer breed toepasbaar en daardoor relevant voor verschillende sectoren. Het project zal allereerst bij ondernemingen in de Achterhoek worden ontwikkeld en geïntegreerd. Bij bewezen effectiviteit van het Leerorkest voor de bevordering van het leren en ontwikkelen binnen de deelnemende partijen, kan de methode bij geïnteresseerde partijen in heel Nederland worden ingezet.

Gedreven door spanning

DE BEDENKERS

Lumina en Kromwijk Elektro slaan de handen ineen binnen het initiatief ‘Gedreven door Spanning!”. Lumina is een detacheringsbureau in de installatietechniek, Kromwijk Elektro is actief op nagenoeg alle disciplines van het e-installatievak. Beide bedrijven werken al veel samen bij grote en complexe installatieopdrachten.

HET VRAAGSTUK

De initiatiefnemers zijn actief in de elektrotechniek − een sector die door digitale transitie en innovatie een grote uitdaging kent om personeel duurzaam inzetbaar te houden. Het is essentieel dat organisaties in deze branche blijven vernieuwen en dat hun medewerkers in die vernieuwing meegaan en mee kunnen.

De installateurs van Kromwijk en Lumina zijn echte praktijkmensen; ze leren door te doen. De huidige bijscholing sluit onvoldoende aan bij de belevingswereld van de medewerkers, waardoor leren als ‘moetje’ wordt ervaren. Ook ligt de nadruk op het behalen van certificaten. Mede door faalangst zijn de slagingspercentages laag (<20%). Dit heeft een negatieve impact op de leercultuur, waardoor verandering op de werkvloer traag op gang komt. Lumina en Kromwijk Elektro willen met hun initiatief de leercultuur binnen hun organisaties verbeteren.

HET !DEE

De initiatiefnemers gaan op zoek naar de persoonlijke beweegredenen en obstakels van installateurs om te leren. In co-creatie met medewerkers ontwikkelen Lumia en Kromwijk Elektro hulpmiddelen die het lerend vermogen van hun organisaties en duurzame inzetbaarheid van het personeel verbeteren. Mogelijke hulpmiddelen zijn mobiele microlearning kennismodules die contextafhankelijke en persoonlijk relevante informatie tonen, gamification voor het vergroten van de intrinsieke motivatie en actieve zelfreflectie. De doelstelling is de kwaliteit van werk te verhogen door fouten en veiligheidsproblemen op de werkvloer met 25% te verlagen en de zogeheten NPS-score te verhogen van 7 naar 9 voor juli 2023. Het inspelen op de intrinsieke motivatie van het personeel zou een verhoging van de NPS-score tot gevolg moeten hebben.

Het project kent vier fases. In co-creatiesessies wordt eerst de leercultuur van de organisaties in kaart gebracht. Samen met medewerkers kijken de in initiatiefnemers waar hun medewerkers enthousiast van worden en wat hen tegenstaat. Op basis van de inzichten uit fase 1 ontwikkelen ze (digitale) hulpmiddelen en leeroplossingen die in de praktijk getest en geëvalueerd worden. De verschillende oplossingen worden in de derde fase verder ontwikkeld. Voor de implementatie wordt een pilottest opgezet met 30 medewerkers. In de laatste fase worden de hulpmiddelen uitgerold bij Lumina en Kromwijk. Partnerorganisaties van ElektroNed worden geïntroduceerd en krijgen de mogelijkheid om vrijblijvend mee te draaien in een kortdurende evaluatiepilot van 6 maanden, die ze zelf kunnen opzetten met een implementatiepakket.

Gelderland een stap verder in techniek

DE BEDENKERS

Dit idee is een co-creatie van Verder in Techniek (penvoerder), een opleidingsinstituut dat op de praktijk afgestemde, eigentijdse mbo-opleidingen in de techniek aanbiedt, en zes Gelderse MKB-werkgevers. Dat zijn: machinefabrikant Slagman Techniek, Kim Apparatenbouw (producent en leverancier in constructiewerk), Pillen Group (expert in metaalbewerking), gereedschapsspecialist Leitz, Linco Food Systems (specialist in foodprocessing) en Veros Metaalwerken, toeleverancier van industriële onderdelen geproduceerd door middel van ‘verspanende bewerkingen’.

HET VRAAGSTUK

De pandemie heeft een ongekend effect op de economie en de organisatie en de betekenis van werk in Nederland, zeker ook in de technieksector. Bedrijven zijn de afgelopen tijd meer dan ooit bewust geworden dat het gebruik van digitalisering en robotisering binnen het bedrijf noodzakelijk is om productiekosten te verlagen, doorlooptijden te verkorten en personeel aan te trekken en te behouden. De sectoren Metaal en Technologie zijn binnen de bredere technieksector het hardst getroffen door de pandemie. Om te blijven concurreren is nieuwe kennis noodzakelijk. Mkb-bedrijven hebben vaak echter te weinig middelen en onvoldoende kennis van HRD-gerelateerde vraagstukken om leren en ontwikkelen vorm te geven. Er is met andere woorden geen leercultuur die werknemers stimuleert ook na hun schooltijd kennis te blijven vergaren (leven lang ontwikkelen, oftewel LLO).

HET !DEE

Zes Gelderse MKB-werkgevers willen een passend antwoord geven op de vraagbehoefte op het gebied van leren & ontwikkelen van medewerkers binnen de sectoren Techniek en Metaal. Samen met opleidingsinstituut Verder in Techniek ontwikkelden zij een lerende community om succesvolle instrumenten en strategieën voor LLO met elkaar te delen. Het techniekonderwijs en andere relevante partners, zoals brancheorganisaties en de O&O-fondsen, maken ook deel uit van deze community.

De deelnemende bedrijven gaan gedurende acht maanden aan de slag met een ontwikkeltraject op het gebied van LLO. Er is een (individueel) traject voor medewerkers om te werken aan hun eigen ontwikkelpotentieel en een coachingtraject voor leidinggevenden (gericht op het voeren van motiverende gesprekken met medewerkers). Stap 1 is een behoefteanalyse, daarna volgen een traject op maat en deelname aan een lerend netwerk. In dit netwerk worden leerervaringen gedeeld; leidinggevenden kunnen hier ook workshops volgen over onder meer strategische personeelsplanning en talentmanagement. De lerende community wordt in de tweede helft van het project opengesteld voor andere mkb-bedrijven uit de regio. Op deze manier kunnen bedrijven die al verder zijn met het ontwikkelen van een eigen LLO-aanpak bedrijven helpen die net gaan starten met het ontwikkelen van beleid rondom LLO.

Leven lang ontwikkelen: gestandaardiseerd maatwerk

De bedenkers

Twee van de vier initiatiefnemers van dit idee zijn actief in de energietransitie: Accenda op het gebied van research & development (R&D) en Stichting Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit Delft (I-EM Delft) als ontwikkelaar van een broedplaats voor duurzame oplossingen. De twee andere partners houden zich bezig met leren en ontwikkelen: Technicom is specialist in opleiding en ontwikkelingsadvies voor de (proces)techniek en logistiek en MTOB W&T Educatie verzorgt (gast)lessen over innovatieve technologie. Zij werken samen met Techniek College Rotterdam, mboRijnland en ROC Mondriaan.

Het vraagstuk

Energietransitie is een onderwerp waarin veel technische kennisgebieden samenkomen. Mkb-bedrijven (zoals Accenda) die zich hierin specialiseren, hebben moeite met het aantrekken van geschikt personeel. Dat is een probleem omdat dit verdere groei in de weg staat. Er is een enorm tekort aan technische medewerkers, en als het al lukt om kandidaten met het juiste potentieel te vinden, beschikken die meestal niet over de juiste kennis en vaardigheden. Dat is lastig op te lossen, want het gaat om specifieke onderwerpen uit verschillende disciplines en daar bestaat geen kant-en-klare opleiding voor. Bij bestaande mbo- en hbo-opleidingen is het meestal niet mogelijk om uit het programma alleen die onderdelen te pikken die relevant zijn. Een alternatief is om medewerkers zelf op te leiden, maar dat is voor kleine mkb-bedrijven een brug te ver.

Het !DEE

Er wordt een menukaart samengesteld met opleidings(deel)modules die relevant zijn voor de energietransitie. Medewerkers kiezen uit de menukaart die deelmodules die zij nodig hebben voor hun huidige of nieuwe functie. De studiebelasting blijft beperkt doordat ze alleen datgene leren wat nodig is.

Om te ontdekken welke competenties ontbreken, worden in een matrix voor elke functie binnen het bedrijf de benodigde competenties gekoppeld aan het benodigde opleidingsniveau. Ook wordt gekeken welke aanvullende kennis voor de functie nodig is. Samen wordt dit afgezet tegen de competenties waarover een specifieke medewerker beschikt. Zo ontstaat een beeld van wat de medewerker nog moet leren.

De medewerker volgt daarna de betreffende deelmodules van de menukaart. De meeste leerstof is digitaal, maar er horen ook praktijklessen bij. De deelmodules zijn gebaseerd op het programma van reguliere opleidingen. Aan elke deelmodule is een deelcertificaat gekoppeld. Indien gewenst kan een medewerker aanvullende certificaten halen, en uiteindelijk zelfs een erkend diploma.

Het ‘gestandaardiseerde maatwerk’ uit dit idee is interessant voor alle mkb-bedrijven die met de energietransitie te maken hebben. Dit kunnen bedrijven in uiteenlopende sectoren zijn, van automotive tot scheepvaart en de agrarische sector.

AI-LEARN – AI-Leercoach & Augmented Reality Network

DE BEDENKERS

HRC Academy, Hotel Villa Ruimzicht en communicatiebureau Wij Doen Dingen slaan de handen voor dit project ineen. HRC heeft jarenlange ervaring met het opleiden van horecapersoneel. Hotel Villa Ruimzicht ligt in Doetinchem. Wij doen dingen is een communicatiebureau dat innovatieve concepten aanjaagt en begeleidt.

HET VRAAGSTUK

De werknemers van Hotel Villa Ruimzicht zijn integer en goed in hun werk. Ze voeren alle werkzaamheden precies uit zoals deze zijn opgedragen en zoals ze het gewend zijn om te doen. Hiervan afwijken is geen optie, omdat ze bang zijn om fouten te maken. Daarnaast is het op peil houden van kennis en ervaring binnen organisaties in de sector horeca en hospitality niet evident. Het bijhouden van vakliteratuur en het incidenteel volgen een training heeft weinig invloed op het bevorderen van de leercultuur. Vanwege het ambachtelijk karakter van het werk vinden leer- en ontwikkelprocessen grotendeels plaats in de praktijk. Het beantwoorden van de vraag ‘waar sta je over 5 of zelfs over 10 jaar?’ is voor jong, ambitieus personeel niet lastig. Welke stappen tot dat doel leiden is minder makkelijk te achterhalen. De vraag die daar weer uit voortkomt, is hoe we ambities en werkelijkheid op elkaar kunnen laten aansluiten.

HET !DEE

De projectpartners ontwikkelen AI-LEARN: het Artificial Intelligent – Leercoach Augmented Reality Netwerk. Het AI-LEARN-concept is bedacht om de benodigde verandering te ondersteunen via een leeromgeving op de smartphone. Het AI-LEARN vervangt menselijk contact niet. Het is geen techno-fix die de leercultuur op zijn kop zal zetten. Wél is het AI-LEARN een hulpmiddel dat het veranderproces faciliteert en versnelt.

Het systeem bestaat uit twee geïntegreerde onderdelen. De AI-Leercoach en het EARN. Met de persoonlijke Leercoach Avatar ontdekt personeel makkelijk waar hun passie ligt, in de veilige omgeving van de eigen telefoon. De AI-Leercoach biedt persoonlijk contact. Een digitale hulp die verstand heeft van het complete leer- en ontwikkelproces en die helpt waar dat nodig is.

Het Embedded Augmented Reality Netwerk is de tweede dimensie van het projectplan. EARN plaatst de AI-Leercoach in het Augmented Reality Netwerk van de ‘echte’ leeromgeving. Door de op locatie gemaakte 360 graden-content, komt de digitale leercultuur helemaal tot leven.

Nextgen Procesoperators in flexible manufacturing

DE BEDENKERS

Drie partijen werken samen aan dit idee. Europastry Benelux B.V. is marktleider in de sector bevroren brooddeeg. Softwareontwikkelaar Total Reality is gespecialiseerd in de ontwikkeling van virtual reality-, augmented reality- en mixed reality-oplossingen met een focus op de industrie. OVSoftware ontwikkelt, maakt, beheert en onderhoudt hoogwaardige en efficiënte softwaresystemen. Deze partijen slaan de handen ineen met de Saxion University of Applied Sciences.

HET VRAAGSTUK

Bedrijven moeten steeds vaker op flexibele basis een grote verscheidenheid aan specifieke producten kunnen produceren. Binnen deze omgeving van flexible manufacturing staan de procesoperators centraal. Zij moeten zich een grote hoeveelheid aan (veranderende) procedures en instructies eigen maken. Alleen al in de Nederlandse industrie werken er dagelijks meer dan 58.000 procesoperators om deze processen 24/7 in goede banen te leiden. De meeste productiebedrijven moeten met grote regelmaat nieuwe procesoperators inwerken, trajecten die vaak wel een jaar duren. Een trainer – vaak een collega-operator – loopt mee in alle fases van dit traject. Dat is erg arbeidsintensief en legt beslag op de ‘productieve uren’. Bovendien beklijft de overdracht van kennis niet door snelle technologische ontwikkelingen en hoog personeelsverloop.

HET !DEE

De initiatiefnemers ontwikkelen een gestandaardiseerd, modulair en gecertificeerd trainingsprogramma in de vorm van een mixed reality-applicatie. Dit interne reality-trainingsplatform halveert de onboardingtijd van nieuwe procesoperators en leidt medewerkers zonder technische achtergrond op tot hoogwaardige procesoperators. Daarnaast faciliteert deze methodiek de gefaseerde doorontwikkeling van bestaande medewerkers. Ze leren sneller en autonomer, en zijn in staat om direct in het productieproces mee te lopen. Dit alles gebeurt mede op basis van de kennis vanuit het Saxion-lectoraat Human Capital in Smart Industry.

De oplossing zorgt ervoor dat procesoperators in de industrie sneller worden opgeleid én dat de kennis wordt geborgd. Dit leidt uiteindelijk tot behoud van de werknemers en tot de continuïteit van het technische personeel.

In het platform zijn de technieken op het gebied van werkinstructies modulair en zo universeel mogelijk ontwikkeld, zodat ze een inspiratiebron zijn voor andere (mkb-)ondernemers. Bovendien worden de inzichten ingezet voor het opzetten van lesmodules, onder meer bij Saxion Hogeschool Enschede, Lectoraat Human Capital in Smart Industry. Saxion kan hierdoor gerichter inspelen op behoeftes van het bedrijfsleven.

Ontwikkeling van ‘Aryzon World’

DE BEDENKERS

Aryzon 3D specialiseert zich in 3D-toepassingen en augmented reality. OpenUp Technologies B.V. werkt aan het ontdekken, toepassen en toegankelijk maken van nieuwe technologieën. Voor deze aanvraag werken Aryzon 3D en OpenUp Technologies samen.

HET VRAAGSTUK

De projectpartners willen groeien als organisatie en hebben als doel innovatieve technologieën als virtual reality, augmented reality en mixed reality (VR/AR/MR) voor de hele wereld toegankelijk te maken. Om dit doel te bereiken is het belangrijk de juiste kennis en vaardigheden in huis te hebben en medewerkers up-to-date te houden met de nieuwste technieken en technologieën. Door de huidige leercultuur is dit lastig. Het 2D-opleidingsaanbod sluit niet goed aan bij de praktijk. Daardoor lukt het niet goed om een variëteit aan personen op effectieve wijze kennis te laten maken met de benodigde VR/AR/MR-technieken en -technologieën. Medewerkers beschikken na zo’n opleiding niet over de benodigde competenties om scenario’s te ontwikkelingen voor 3D-interfaces. Investeringen in menselijk kapitaal blijven daardoor achter.

HET !DEE

Dit project richt zich op de ontwikkeling van het platform Aryzon World. In dit platform kunnen medewerkers zonder programmeerkennis eigen 3D-volumetrische werelden, ervaringen of trainingen creëren en gebruiken. Met behulp van dit platform ontwikkelen we een nieuwe standaard-werkmethodiek voor het versterken van de interne leercultuur op korte en lange termijn. De ontwikkeling van Aryzon World helpt de interne leercultuur te versterken en lost ervaren belemmeringen op.

Met Aryzon World kan iedereen, ongeacht achtergrond en ervaring, op een leuke, efficiënte en intuïtieve manier trainingssessies in 3D ontwikkelen. Dit kan op ieder gewenst moment, vanaf iedere locatie. Met het nieuwe platform kunnen medewerkers hun codeerwerk in een 3D-wereld simuleren. Dit kan ze helpen als ze uitleg geven aan collega’s over vorderingen en knelpunten. Het vereenvoudigt de communicatie tussen collega’s. Daarnaast optimaliseert het de onboardingprocessen van nieuwe medewerkers. Door codeerwerkzaamheden te simuleren en visualiseren, worden de werkzaamheden eenvoudiger, begrijpelijker en logischer.

Techniek brengt mkb digitaal verder

DE BEDENKERS

Privacy Direct is een dynamisch adviesbureau op het gebied van privacy. Sinds de oprichting in mei 2018 groeide het bedrijf snel en sinds begin 2019 is het partner van het ministerie van OCW, de VO-Raad en de PO-Raad. Privacy Direct monitort de privacyregels binnen organisaties, zodat zij geen boetes krijgen of reputatieschade leiden.

HET VRAAGSTUK

Het is een enorme uitdaging om medewerkers met de noodzakelijke technische en IT-kennis en de juiste vaardigheden met betrekking tot cybersecurity, privacybescherming en informatiebeveiliging te vinden en te houden. Er is geen tijd of geld om medewerkers vrij te roosteren voor klassieke technische en IT-gerelateerde trainingen en opleidingen. De meeste relevante cursussen zijn technisch van aard en sluiten niet aan bij de behoeften van de medewerkers. Daardoor vinden zij het lastig om hun technische kennis en IT-vaardigheden op peil te houden. Een standaard one-size-fits-all-training past niet. Een innovatieve aanpak om medewerkers te stimuleren blijvend te leren en bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen is noodzakelijk. Alleen zo kan Privacy Direct meedoen aan de digitale transitie en geen concurrentieachterstand op te lopen.

HET !DEE

Privacy Direct richt een beveiligde onlineomgeving in. De huidige en toekomstige medewerkers kunnen daar op ieder gewenst moment werken aan hun technische en IT-kennis. Ook kunnen ze vaardigheden ontwikkelen die bijdragen aan de concurrentiepositie van zowel Privacy Direct als de medewerkers zelf. Deze dynamische onlineleeromgeving is toegankelijk en eenvoudig te gebruiken, en sluit aan op de wensen en behoeften van de medewerkers. In plaats van standaardtrainingen en -workshops voor het hele bedrijf, kunnen medewerkers op eigen tempo bepalen welke modules zij willen volgen.

Als organisatie met focus op kennisdeling en innovatie, wil Privacy Direct het platform, inclusief de inhoud van de trainingen en cursussen, ter beschikking stellen aan mkb-bedrijven met een technische achtergrond.

Samen leren en ontwikkelen in de Achterhoek

DE BEDENKERS

In dit project werken zes bedrijven uit de Achterhoek samen. HM Metaal uit Borculo, Lensink Constructie uit Lievelde, Nijhuis Groep uit Winterswijk, ETI uit Aalten, Holga uit Doetinchem en De Lepper uit dezelfde stad. Deze bedrijven uit de sector techniek en metaal hebben de handen ineengeslagen om leven lang ontwikkelen een fundament te geven binnen hun sector.

HET VRAAGSTUK

De vraag die de zes samenwerkende bedrijven zich stellen, is: op welke manier kunnen technische MKB-bedrijven tot een leercultuur komen waarin medewerkers zich voortdurend mogen en kunnen blijven ontwikkelen? Het mkb investeert op dit moment relatief weinig in scholing van medewerkers. Zeker tijdens de coronacrisis zijn de ondernemers voornamelijk bezig met het gezond houden van hun bedrijf. Het is logisch dat zij zich nu niet of minder kunnen richten op wat in de (nabije) toekomst nodig is. Het is op dit moment alle hands aan dek en daarbij verdwijnen leerdoelen soms uit het zicht. Of anders gezegd: bedrijven in het mkb hebben tijdens deze crisis moeite om weerbaarder te worden via de inzet van passende HRD-instrumenten. HRD staat hierbij voor Human Resources and Development. De aloude personeelsafdeling heeft tegenwoordig veel meer verantwoordelijkheden dan voorheen.

HET !DEE

De zes bedrijven hebben een leven lang ontwikkelen (LLO)-beleid uitgestippeld met concrete en meetbare doelen. Ze gaan samen gedurende 8 maanden aan de slag met de vorming van een lerende community waarbinnen ze instrumenten en strategieën met elkaar te delen. Het traject begint met een behoefteanalyse, een traject opmaat en de deelname aan een lerend netwerk. De bedrijven krijgen daarbij ondersteuning van arbeidsmarktcoaches van VNO-NCW Midden en Gelders Vakmanschap en adviseurs van het Lectoraat HRM van de HAN.

Het traject moet leiden tot opbrengsten voor de bedrijven en voor individuele medewerkers. De deelnemende mkb-bedrijven krijgen inzicht in de stappen die nodig zijn om LLO-beleid op te zetten. Ze ontvangen tools om leercultuur vorm te geven en te stimuleren. En ze krijgen inzicht in leerbehoefte van medewerkers, het regionale scholingsavond en regelingen vanuit O&O fondsen en het Achterhoekfonds voor Talentontwikkeling. De individuele medewerkers krijgen Inzicht in loopbaanontwikkeling en -mogelijkheden binnen en buiten de eigen organisatie. Gedurende de looptijd van het project worden medewerkers daarnaast gestimuleerd te starten met vakgerichte doorontwikkeling-scholingstrajecten.

App RIA: nieuwe toepassing met groeimogelijkheden

DE BEDENKERS

Voor deze aanvraagronde werken de RedZebra Group (RZG), Context Awareness (CA) en Redrum samen. De RedZebra Group ontwikkelt sinds 2006 leiderschap en slagvaardigheid binnen organisaties. Context Awareness is een adviesbureau dat letterlijk context kan toevoegen aan lopende projecten. Redrum is een communicatie- en adviesbureau en levert de technische mogelijkheden die de samenwerking tussen de drie partijen mogelijk maakt. De samenwerking heeft als doel de lancering van een app op het gebied van Relationele Intelligentie Applicatie: RIA. De partijen lanceren die app gezamenlijk. Op termijn willen ze hem ook voor andere partijen beschikbaar maken.

HET VRAAGSTUK

RZG, RA en Redrum willen de leercultuur binnen hun bedrijven versterken, in een tijd waarin afstand nodig is om ‘veilig’ te kunnen werken. Het is een uitdaging om de fysieke afstand te overbruggen zonder de kwaliteit van de relatie te verstoren. Het gebruik van een camera is ‘leuk’, maar vervangt de intermenselijke contacten niet. Afstand moet letterlijk worden overbrugd, zeker wanneer een bedrijf de leercultuur wil borgen. De medewerkers van RZG en RA zijn gemiddeld allemaal voor 2000 geboren en dus niet digital native. Bij Redrum speelt dit minder een rol. Bij RZG en CA mag de kennis van communicatietechnologie dus omhoog. Redrum moet werken aan het inhoudelijke begrip van Relationele Intelligentie. Een gezamenlijk te lanceren app zal de specifieke vragen van de drie partijen met elkaar combineren. Samen staan RZG, RA en Redrum sterker.

HET IDEE

De knelpunten binnen het leerproces worden in de huidige situatie voelbaar en merkbaar, maar bestaan natuurlijk al langer. Het concept achter RIA bestond eerder, maar de maatschappelijke context na het uitbreken van de coronacrisis en de maatregelen die vervolgens genomen werden om verspreiding te voorkomen, versnellen de behoefte aan concrete realisaties. De drie partijen willen een app ontwikkelen die gezamenlijk kan worden geïmplementeerd. RZG fungeert in dit project als aanvrager. De drie bedrijven hebben allemaal hun eigen uitdagingen op het gebied van het versterken van de leeromgeving. Het eindresultaat is de app RIA, waarmee de leercultuur binnen de drie deelnemende organisatie kan worden onderhouden en versterkt. Het proces om te komen tot dit eindproduct zal de leercultuur binnen de betrokken organisaties versterken. De app RIA is daarom niet alleen voor RZG, CA en Redrum een toevoeging, maar ook voor een grotere markt.