Leren door onderdompeling in de Hybrid Action Space

DE BEDENKERS

Initiatiefnemers van het project Hybrid Action Space zijn de ondernemingen H20 Esports, Siyou Internet Solutions en NovaVentum – alle drie mkb-bedrijven uit de regio Purmerend/Amsterdam. H20 biedt een nieuwe manier van ontmoeten, voor educatie en ontwikkeling via gaming, e-sports en creatieve technologie. Siyou zet wensen van klanten om in apps en online-programma’s, bijvoorbeeld in detailhandel, fondsenwerving, gezondheidszorg, verzekeringsbranche en overheid. NovaVentum biedt advisering, begeleiding en controle om bij klanten hogere cyberveiligheidsniveaus te bereiken.

HET VRAAGSTUK

Voor de initiatiefnemers was het uitgangspunt om dit project te starten het huidige te lage leerrendement van opleidingen onder werknemers (mbo 1-, 2-, 3- en 4-niveau). De oorzaak ligt ten eerste bij het personeel zelf, zoals een gebrek aan leervaardigheden en een natuurlijke weerstand tegen nieuwe technologie onder werknemers van 40+. Daarnaast schieten de huidige methodes om te motiveren tekort. Denk aan beloning voor leren (vooral op type werk en salaris) en het benadrukken van het belang van leren. Een directieve educatiestrategie in een krappe (technische) arbeidsmarkt werkt volgens de initiatiefnemers niet. Tot slot zien de bedenkers dat organisaties op zoek zijn naar betere digitale werkvormen – iets wat tijdens de coronacrisis alleen maar is toegenomen. De huidige digitale leermiddelen sporen de medewerker onvoldoende aan om verder te leren.

HET !DEE

Hybrid Action Space (HAS) is een virtual reality (VR) & hybride innovatie space. Organisaties en scholen kunnen er experimenteren met nieuwe technologie en vandaaruit op de werkvloer meteen effectief gebruikmaken van nieuwe technologieën. HAS is zowel fysiek als in VR te bezoeken en zo kunnen werknemers op de effectiefste, leukste en laagdrempeligste manier (samen)werken en leren, waar ter wereld ze ook zijn. Een VR-bril is hierbij niet nodig, deelnemen kan met een laptop of pc. HAS is breed inzetbaar en sectoronafhankelijk; het is een module, die aan elk digitaal leersysteem te koppelen is.

De initiatiefnemers zien twee mogelijke toepassingen:

1. Voor lesonderdelen waarvoor interactie tussen leerlingen onderling en met de docent nodig en wenselijk is. De werknemer zit thuis en waant zich in bijvoorbeeld een klasruimte of fabriekshal met andere leerlingen en de docent. Zij kunnen elkaar zien en met elkaar activiteiten ondernemen en communiceren.

2. Voor bijvoorbeeld fysieke handelingen aan apparatuur (met de handen daadwerkelijk aan een machine sleutelen), voor leren over de werking van software (zweven door een softwareprogramma van station naar station), voor leren over cybersecuritybescherming (waar zitten kwetsbaarheden, wat zijn de gevaren daarvan?) of voor het oefenen van een verkoopgesprek.

 

Anycoach community platform

DE BEDENKERS

Voor dit idee hebben de mkb-ondernemingen True Taste, Sowebuild en Trebu de handen ineengeslagen. True Taste uit Rotterdam is gespecialiseerd in het coachen van medewerkers en management van organisaties, onder andere op het gebied van loopbaan en leiderschap. Sowebuild (Oestgeest) ontwikkelt software en levert de technische kennis en kunde voor dit project. Trebu Technology, eveneens uit Rotterdam, fabriceert en distribueert industriële componenten en hydraulische systemen voor bijvoorbeeld windturbines en solarsystemen.

HET VRAAGSTUK

Het idee Anycoach community platform moet de door de drie mkb-ondernemingen ervaren belemmeringen bij het creëren van een goede leercultuur wegnemen. Er worden vier verschillende belemmeringen herkend. Als eerste werken werknemers erg veel op afstand (versterkt door COVID-19), wat voor een afbrokkeling van het sociaal kapitaal zorgt. Daarnaast is het de gewoonte om problemen ‘on the fly’ te klaren: zonder communicatie en zonder de gevolgde handelingen vast te leggen. Er is daardoor geen collectieve en integrale kijk op het oplossen van problemen. De krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt bovendien een tekort aan goed geschoold technisch personeel, iets wat in nog grotere mate voor kleine mkb-bedrijven geldt. En in het verlengde daarvan hebben kleine mkb-ondernemingen onvoldoende middelen en capaciteit/kennis om het potentieel van hun medewerkers optimaal te benutten en te ontwikkelen.

HET !DEE

De drie mkb-ondernemingen True Taste, Sowebuild en Trebu (die complementair aan elkaar zijn waardoor er meerwaarde ontstaat) hebben het Anycoach community platform ontwikkeld, geïmplementeerd en getest. Medewerkers hebben binnen dit platform 24/7 toegang tot ontwikkeltrajecten van verschillende aard, zoals scrum, loopbaanontwikkeling en communicatieverbetering. Er wordt gewerkt via een ‘community-aanpak’: medewerkers gaan individueel maar zeker ook groepsgewijs aan de slag. Een coach leert hen in de groepssessies om informatieve vragen te stellen en kennis te delen. Zo worden vraagstukken efficiënt opgelost én gedeeld binnen de onderneming.

Bij het samenstellen van communities wordt gebruikgemaakt van artificial intelligence (AI). Elke medewerker maakt een profiel aan met onder andere skills, taal, cultuur en opleidingsniveau, en wordt vervolgens in een community met gelijkgestemden geplaatst voor groepssessies. Zo komen medewerkers dichter bij elkaar (geen afbrokkeling sociaal kapitaal), verbetert de collectieve ‘wijsheid’ en onderscheiden de ondernemingen zich qua ontwikkelmogelijkheden positief ten opzichte van concurrenten − waardoor goed personeel behouden blijft. Onder andere door de schaalbaarheid van de AI en verdere digitalisering, is dit platform bovendien te realiseren voor een beheersbaar budget.

Samen delen, samen spelen

DE BEDENKERS

De initiatiefnemer van dit idee zijn de ingenieursbureaus Gebiedsmanagers en HB Adviesbureau. Deze twee mkb-bedrijven werken in de gehele keten van de Groen-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Zowel voor de initiatiefnemer/opdrachtgever, de aannemer/opdrachtnemer als de areaalbeheerder. HB Adviesbureau heeft expertise in de eerste fases van het ontwerp- en realisatieproces. Gebiedsmanagers is vooral expert in latere fases van in het ontwerp- en realisatieproces.

HET VRAAGSTUK

De GWW-sector heeft een gebrek aan (jonge) werknemers. Ook verloopt de digitalisering in deze sector langzamer in vergelijking tot andere sectoren in Nederland. De initiatiefnemers zien het gebrek aan effectieve (digitale) samenwerking als een van de grootste knelpunten. Binnen het proces – van ontwerp naar realisatie – zijn veel verschillende schakels die ook verschillende informatiebehoeften hebben. Medewerkers zijn niet op de hoogte van elkaars informatiebehoeften en de huidige digitale communicatie is niet goed gestroomlijnd. Dat komt mede doordat de gebruikte software niet is afgestemd op de behoefte en kennis van medewerkers en niet intuïtief is. De bedrijven zien door deze knelpunten ‘informatiesilo’s’ ontstaan: van elkaar losstaande stukken informatie die nauwelijks onderling verbonden zijn.

HET !DEE

De initiatiefnemers willen deze knelpunten oplossen met het project ‘Samen delen, samen spelen’. Het initiatief bestaat uit 4 fases die op elkaar voortbouwen. Het uitgangspunt: begrip krijgen voor elkaars informatiebehoefte en dit begrip vertalen naar toegankelijke software die aansluit op de behoefte van de gebruiker. In de eerste fase – begrip creëren – leren werknemers aan de hand van een ‘serious game’ hoe het voelt om in de (digitale) schoenen van een collega te staan. Zo begrijpen ze beter hoe ze data kunnen uitwisselen. In de tweede fase gebruiken de bedrijven de geleerde ‘lessen’ om de bestaande software te verfijnen. De informatie die medewerkers invoeren, komt in deze fase terecht in één model. In de derde fase wordt de implementatie van de ontwikkelde softwaretools definitief gemaakt. De bedrijven wijzen ambassadeurs aan. Zij stimuleren binnen hun eigen organisatie de technische implementatie. Bijvoorbeeld met workshops. In de laatste fase werken de bedrijven samen met Stichting Rondom, een facilitator tussen markt en overheid in de GWW-keten. Hierin worden de nodige competenties voor het omgaan met de nieuwe software vastgesteld. Door de informatie- en gebruikersbehoeften op maat te ontwikkelen, streven de bedrijven naar effectievere digitale communicatie.

Smart glasses verbinden theorie en praktijk van de koudetechniek

De bedenkers

De Laat Koudetechniek is een familiebedrijf dat al bijna 60 jaar bestaat. Het bedrijf is over de hele wereld werkzaam in de industriële koel- en rijptechniek: denk aan vriescellen, koelcellen, rijpcellen en airconditioning. Voor dit idee zijn diverse partners ingeschakeld: projectmanager Berry Zumbrink, opleidingscentrum GOo en bedrijfsadviesbureau Jack & Puck. Ook de NKVL staat er achter, de branchevereniging voor luchtbehandeling en koudetechniek.

Het vraagstuk

Van fruit uit de supermarkt tot vaccinaties: bijna geen enkel product bereikt zijn eindbestemming zonder koudetechniek. Toch is de branche relatief onbekend en zijn er weinig gespecialiseerde en praktijkgerichte opleidingen. Daardoor stroomt jaarlijks meer personeel de branche uit dan in: gemiddeld 500 uitstromers tegenover 250 instromers. Veel van die uitstromers gaan met pensioen, want 20 procent van alle medewerkers is boven de 54 jaar. Maar ook jongere medewerkers vertrekken: ruim eenderde van de nieuwkomers is na een jaar alweer weg. Onderzoek laat zien dat dit vooral komt doordat er niet echt een leercultuur is. Medewerkers hebben weinig doorgroeimogelijkheden en leidinggevenden stimuleren ontwikkeling onvoldoende. Gevolg is dat bedrijven zich in steeds meer bochten moeten wringen om geschikt personeel te vinden en te houden. Een doemscenario dreigt: binnen tien jaar is de grootste groep werknemers met pensioen zonder dat er een nieuwe generatie is die hen kan vervangen.

Het !DEE

Mensen met affiniteit voor techniek worden om- of bijgeschoold in de koudetechniek. Ze volgen een nieuwe, praktijkgerichte opleiding waar ze leren met behulp van smart glasses, augmented-reality-brillen. Dit helpt om het ‘stoffige’ imago van de branche te verdrijven en maakt het leren efficiënter en effectiever.

Voor de opleiding worden kleinschalige leermodules ontwikkeld, die eventueel ook digitaal te volgen zijn. Deze modules worden verzorgd door externe experts, terwijl een mentor fungeert als algemeen aanspreekpunt voor de deelnemers. Bij de opleiding hoort ook een train-de-trainer-module waarmee medewerkers zich kunnen ontwikkelen tot trainer en coach.

De smart glasses worden op verschillende manieren gebruikt, bijvoorbeeld om medewerkers op afstand te laten coachen door experts. Dat levert materiaal op waar anderen van kunnen leren. Verder maakt de AR-bril het mogelijk om autocad-tekeningen te vertalen in 3D-modellen, waarmee monteurs zich beter kunnen voorbereiden op projecten.

Zodra de opleiding staat en de smart glasses werken, gaat De Laat Koudetechniek het idee verder uitrollen. Medewerkers van andere bedrijven kunnen zich dan bij De Laat scholen. Ook kunnen bedrijven onderdelen van de aanpak gebruiken in hun eigen interne opleiding.

De Laat gaat de opleiding promoten via de branchevereniging NVKL en de roc’s waarmee het bedrijf contacten heeft. Samenwerking met het Leerwerkloket wordt eveneens onderzocht.

Your best memory starts here

DE BEDENKERS

Dit project is bedacht door Aeon Plaza Hotels, een innovatief mkb-bedrijf met 2 hotels, 80 medewerkers en een hoofdkantoor in Amsterdam. Elk hotel van Aeon Plaza heeft een authentieke stijl en medewerkers worden aangemoedigd om met innovatieve ideeën te komenVoor dit MKB!DEE werkt Aeon Plaza Hotels samen met Outspoken Communication, specialist in virtual reality.  

HET VRAAGSTUK

Goed horecapersoneel is schaars. Doordat veel mensen in coronatijd het vak hebben verlaten, zitten horecabedrijven zoals Aeon Plaza Hotels met grote aantallen vacatures. Nieuwe medewerkers worden van heinde en verre gehaald: denk aan koks uit landen rond de Middellandse Zee. Deze nieuwkomers hebben tijd nodig om te wennen aan de cultuur, de omgangsvormen en de weinig hiërarchische manier van werken in Nederland. Maar ook nieuwe medewerkers uit eigen land moeten hun nieuwe werkgever leren kennen en ontdekken hoe het DNA van de organisatie in gastvrijheid wordt vertaald. Door het personeelstekort hebben bestaande medewerkers het echter te druk om nieuwe mensen uitvoerig in te werken. 

Los daarvan wordt veiligheid in de horeca steeds belangrijker. Het gedrag van medewerkers heeft veel invloed op de veiligheidsbeleving van gasten. Medewerkers moeten niet alleen veilig kunnen handelen, maar ook ‘red flags’ kunnen signaleren en daar snel op kunnen inspelen. Daar is bijscholing voor nodig, in het bijzonder op het gebied van digitale veiligheid. 

HET !DEE

Voor hotelmedewerkers wordt een online leeromgeving met virtual reality-modules en microlearnings gebouwd. Al het materiaal is gemaakt met de nieuwste technieken, zoals video in combinatie met virtual reality. Onderdompeling en spelelementen (gamification) maken het leren levensecht. Nieuwe medewerkers doorlopen in deze virtuele wereld hun inwerkproces. Ze ervaren de look en feel van het hotel waar ze gaan werken en oefenen met het oplossen van problemen en het omgaan met gasten. Bestaande medewerkers breiden in de online leeromgeving hun managementvaardigheden, horecavaardigheden en interculturele kennis uit.

De online leeromgeving is bedoeld om de leercultuur binnen Aeon Plaza Hotels te versterken en belemmeringen weg te nemen. Het idee is dat medewerkers aan de slag gaan met hun ontwikkeling, door zich te verbreden of juist verder te specialiseren. Levensecht leren past daarbij: horeca is mensenwerk en veel medewerkers leren het liefst in de praktijk. Omdat het virtuele materiaal is opgedeeld in brokken van 5 tot 10 minuten kunnen medewerkers er makkelijk tijd voor vinden. Het online leren gaat samen met peer learning: om kennisdeling te bevorderen, worden senior-medewerkers gekoppeld aan junioren en junioren onderling ook aan elkaar.

Als de online leeromgeving eenmaal staat, wordt van het projct een blauwdruk gemaakt die breed toe te passen is in andere bedrijven en roc’s waar horecaprofessionals worden opgeleid. Ook worden de opgedane kennis en inzichten gedeeld in een netwerkgroep van HR-managers van viersterrenhotels in en rond Amsterdam. 

AI-LEARN – AI-Leercoach & Augmented Reality Network

DE BEDENKERS

HRC Academy, Hotel Villa Ruimzicht en communicatiebureau Wij Doen Dingen slaan de handen voor dit project ineen. HRC heeft jarenlange ervaring met het opleiden van horecapersoneel. Hotel Villa Ruimzicht ligt in Doetinchem. Wij doen dingen is een communicatiebureau dat innovatieve concepten aanjaagt en begeleidt.

HET VRAAGSTUK

De werknemers van Hotel Villa Ruimzicht zijn integer en goed in hun werk. Ze voeren alle werkzaamheden precies uit zoals deze zijn opgedragen en zoals ze het gewend zijn om te doen. Hiervan afwijken is geen optie, omdat ze bang zijn om fouten te maken. Daarnaast is het op peil houden van kennis en ervaring binnen organisaties in de sector horeca en hospitality niet evident. Het bijhouden van vakliteratuur en het incidenteel volgen een training heeft weinig invloed op het bevorderen van de leercultuur. Vanwege het ambachtelijk karakter van het werk vinden leer- en ontwikkelprocessen grotendeels plaats in de praktijk. Het beantwoorden van de vraag ‘waar sta je over 5 of zelfs over 10 jaar?’ is voor jong, ambitieus personeel niet lastig. Welke stappen tot dat doel leiden is minder makkelijk te achterhalen. De vraag die daar weer uit voortkomt, is hoe we ambities en werkelijkheid op elkaar kunnen laten aansluiten.

HET !DEE

De projectpartners ontwikkelen AI-LEARN: het Artificial Intelligent – Leercoach Augmented Reality Netwerk. Het AI-LEARN-concept is bedacht om de benodigde verandering te ondersteunen via een leeromgeving op de smartphone. Het AI-LEARN vervangt menselijk contact niet. Het is geen techno-fix die de leercultuur op zijn kop zal zetten. Wél is het AI-LEARN een hulpmiddel dat het veranderproces faciliteert en versnelt.

Het systeem bestaat uit twee geïntegreerde onderdelen. De AI-Leercoach en het EARN. Met de persoonlijke Leercoach Avatar ontdekt personeel makkelijk waar hun passie ligt, in de veilige omgeving van de eigen telefoon. De AI-Leercoach biedt persoonlijk contact. Een digitale hulp die verstand heeft van het complete leer- en ontwikkelproces en die helpt waar dat nodig is.

Het Embedded Augmented Reality Netwerk is de tweede dimensie van het projectplan. EARN plaatst de AI-Leercoach in het Augmented Reality Netwerk van de ‘echte’ leeromgeving. Door de op locatie gemaakte 360 graden-content, komt de digitale leercultuur helemaal tot leven.

Inclusief mkb en vakmanschap

DE BEDENKERS

De initiatiefnemers van dit project zijn Brainport Assembly en FLOS. Brainport Assembly monteert en assembleert voor de maakindustrie in de Brainport-regio (Eindhoven). FLOS is toeleverancier van kleine technische producten en bevestigingsmaterialen, gevestigd in Eindhoven. Beide bedrijven hebben een divers personeelbestand. Brainport Assembly en FLOS nemen zowel mensen aan uit de reguliere arbeidsmarkt als uit de garantiebaan-doelgroep via Gemeente Eindhoven/WijEindhoven/Ergon.

HET VRAAGSTUK

Voor kleine mkb’ers is het een uitdaging om een inclusief personeelsbeleid te voeren. Veel mkb’ers missen de handvatten om hier actief en schaalbaar op te sturen. Bestaande trainingen en consultancy op dit gebied sluiten niet aan bij de bedrijfscultuur en beschikbare budgetten. Ondernemers aarzelen dan ook om mensen aan te nemen die ‘anders’ zijn en mogelijk invloed hebben op de leercultuur. Als inclusie, een open omgeving voor anders zijn en kwetsbaarheid, ontbreekt, worden positieve stimulansen voor persoonlijke ontwikkeling onderdrukt. Zo kan een voedingsbodem ontstaan voor negatief gedrag, zoals pesten, met een negatieve uitwerking op de leercultuur. Diversiteit vraagt om individuele leerpaden met een schaalbaar karakter. Oplossingen die nu door bedrijven worden ingezet zijn vooral informeel en richten zich met name op coaching van individuele medewerkers. Een aanpak op teamniveau ontbreekt.

HET !DEE

Brainport Assembly en FLOS willen de leercultuur binnen hun organisatie bevorderen door de diversiteit en inclusiviteit te versterken. De uitgangspunten van deze nieuwe leeromgeving zijn het prikkelen van nieuwsgierigheid en het creëren van een veilige werkomgeving om pestgedrag tegen te gaan.

De initiatiefnemers zetten vijf middelen in om deze doelen te bereiken. Met een laagdrempelige virtual reality edu-game leren deelnemers over anders-zijn en de waarde daarvan op de werkvloer. Twee e-learnings, één gericht op werkgevers en één op werknemers, geven praktische handvatten om de eigen inclusie en diversiteit en die van de organisatie te versterken. Via video masterclasses delen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Ten slotte willen de initiatiefnemers een traject starten om een keurmerk inclusief en leergericht MKB te behalen.

De bedenkers brengen deze vijf middelen samen in één digitaal platform voor werkgevers én werknemers. Dit platform biedt op één centrale plek kennis en handvatten voor een veilige werkomgeving en prikkelt werkgevers en werknemers op een laagdrempelige manier.

De Asset Management Experience

DE BEDENKERS

Drie kleine mkb-kennisbedrijven kwamen tot dit idee. Veerenstael B.V. en Ivy Global B.V. leveren projectmatige oplossingen op het gebied van assetmanagement. Dit draait om het managen van fysieke assets (kapitaalgoederen). De bedrijven zijn complementair: waar Ivy Global expert is op gebied van zware industrie in het havengebied, ligt bij Veerenstael de nadruk op de infrasector. Hun ontwikkelpartner Raccoon Serious Games B.V. is een snelgroeiende ontwikkelaar van serious games met een focus op de technische sector.

HET VRAAGSTUK

Er is veel vraag naar assetmanagement-oplossingen. Nieuwe medewerkers van Veerenstael en Ivy Global hebben echter zelden voldoende kennis van en inzicht in de effecten van goed assetmanagement.

De huidige externe trainingen zijn weinig effectief: medewerkers hebben moeite om de samenhang en theorie te doorgronden. Bovendien zijn de trainingen te theoretisch. Ook kost het op peil houden en delen van kennis en ervaring moeite. De bedrijven zien zich genoodzaakt om intern op te leiden, maar hebben daar niet genoeg tijd en geld voor.

Ivy Global werkt met een kleine groep senior asset- en projectmanagers die een grote poule werkstudenten aansturen. Veerenstael wil starters graag effectief onderwijzen over de toepassing van de assetmanagementtheorie en -modellen. Daarnaast wil Veerenstael de kennisdeling tussen medior en senior medewerkers bevorderen.

HET !DEE

De bedenkers ontwikkelen een simulatie-game over assetmanagement: de Asset Management Experience. Deelnemers spelen deze interactieve game in groepsverband en kunnen hiermee hun kennis over assetmanagement snel op peil brengen én houden. Serious gaming is een innovatieve manier om complexe situaties begrijpelijk en overdraagbaar te maken door het gebruik van metaforen, voorbeelden en interactieve spelelementen.

Teams met een groeiend begrip en bewustzijn van assetmanagement behalen een steeds hogere efficiëntie. Met de scores wordt het kennisprofiel van een team vastgesteld. Op basis daarvan is advies mogelijk over verdere training en/of het advies om de game nogmaals te spelen en de score te verbeteren.

De simulatie zal niet alleen de onderlinge kennisdeling naar nieuwe medewerkers bevorderen, maar ook tussen medior en senior medewerkers. Door het gezamenlijk spelen van de simulatiegame kunnen starters, mediors en seniors, maar ook gemixte teams, effectiever leren, reflecteren en kennis delen. Dit stimuleert de leercultuur binnen organisaties verder en versterkt deze. Bij het testen van de serious game worden meerdere (mkb-)organisaties betrokken.

Route tot industrieel vakman

DE BEDENKERS

DERC Adviesgroep is onderdeel van DERC Waterjetting, een mkb dat industriële reinigingsapparatuur verkoopt. Alles wat met hogedrukreiniging of industriële reiniging te maken heeft, valt binnen het werkgebied van DERC. Europoort Industrie Diensten (EID) is een mkb dat industrieel reinigers (IR) levert voor reinigingsprojecten in de Rotterdamse haven. Medewerkers werken vooral bij opdrachtgevers in de (petro)chemische industrie. De twee bedrijven werken voor deze aanvraag met elkaar samen.

HET VRAAGSTUK

De huidige IR-opleiding is gericht op het behalen van verplichte basis- en sectorspecifieke certificaten. Cursisten volgen met name theoriecursussen van minder dan een week. Deelnemers verwerven niet de benodigde vaardigheden en kunnen niet effectief worden ingezet op projecten. DERC en EID merken dat nieuw personeel niet goed met het materieel kan omgaan, vaak niet inzetbaar is voor klussen en geregeld in onveilige omstandigheden terechtkomt. Resultaat is dat er onnodig veel controlemaatregelen op de werkvloer noodzakelijk zijn. Door het gebrek aan ervaren personeel is dit probleem niet op te lossen met meer of betere trainingen. IR-personeel ziet leren als een saai, verplicht nummer om te participeren in een klus. De ambitie van dit project is om het onboarding-proces van personeel op een nieuwe klus in een nieuwe, industriële context effectiever én leuker te maken.

HET !DEE

Door de opleiding te moderniseren hopen DERC en EID het onboarden voor nieuwe projecten leuker en aantrekkelijker te maken. Tijdens de nieuwe opleiding ontstaat het beeld van de industrieel reiniger als vakman, die trots kan zijn op de vele verschillende klussen die hij of zij gedaan heeft en de soorten materieel die hij of zij kan bedienen. Een modernere opleiding draagt hopelijk ook bij aan het werven van nieuw, jong personeel.

Door virtual reality (VR) met e-learning af te wisselen, is een training vele malen effectiever dan bestaande conventionele trainingen binnen hetzelfde leertraject. Theoretische kennis verworven via e-learning komt terug in praktijkgerichte opdrachten en simulaties in VR. Ook de toetsen worden afgelegd in VR. Andersom kunnen deelnemers via e-learning reflecteren op het handelen in VR-gesimuleerde praktijksituaties. Deze combinatie is nieuw en is ook in andere sectoren in te zetten. DERC en EID zien op termijn mogelijkheden om dit project ook in andere mkb-bedrijven uit te rollen.

HAB: Het Activatieplatform voor Bedrijfseigenaren

DE BEDENKERS

HAB is het idee van Ondernemerscollectief De Brouwerij. Dit is een collectief van creatief-technische mkb-ondernemers die elkaar laten excelleren door kennis en expertise te bundelen. Deze community bestaat uit freelancers en ondernemers uit heel Nederland die zowel in teamverband als zelfstandig opereren. De ondernemers van De Brouwerij zijn ambitieus en maatschappelijk gedreven.

HET VRAAGSTUK

Eigenaren in het mkb zijn eindverantwoordelijk voor het succes van hun eigen bedrijf en van hun medewerkers. Het leiden van een onderneming is een veelkoppig monster. In de eerste jaren zal je je moeten bekwamen in uiteenlopende zaken als ICT, financiën, marketing, strategie en HRM. Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk, maar is vaak geen prioriteit doordat de dagelijkse gang van zaken veel aandacht opslokt.

Waar medewerkers actief het gesprek aangaan over persoonlijke ontwikkeling met een manager, hebben de meeste mkb’ers geen leidinggevende. Er is daarmee geen externe prikkel om te blijven investeren in persoonlijke groei. Dit vraagstuk speelt net alleen bij de 19 bedrijfseigenaren die zijn aangesloten bij Ondernemerscollectief De Brouwerij, maar is aan de orde bij het gros van alle mkb-bedrijfseigenaren.

HET !DEE

Het leerplatform HAB biedt met gamification een oplossing voor dit vraagstuk voor bedrijfseigenaren die minder dan 10 jaar ervaring hebben. HAB prikkelt ondernemers met een leersysteem gekoppeld aan punten en beloningen; een bekende en bewezen methodiek vanuit apps als Duo Lingo en Fitbit. Met het volgen van hapklare lessen over bedrijfskundige thema’s (HABs) op het platform, verdienen ondernemers punten.

Als persoonlijke maand- of jaardoelen worden bereikt, kunnen de behaalde punten worden omgezet in beloningen of cashbacks. Voor de beloningen wordt een samenwerking aangegaan met HAB-partners voor wie MKB-eigenaren een interessante doelgroep zijn. Bijdragers van nieuwe kennis op het platform worden gemotiveerd met een overzicht van alle mensen die zij hebben geholpen. Alleen als de ondernemers een foto en/of persoonlijk berichtje sturen, krijgen zij de punten voor de leeractiviteit uitgekeerd.

Ondernemerscollectief De Brouwerij ontwikkelt het platform in samenwerking met de leden van haar collectief. Na afronding van het project wordt het platform beschikbaar gemaakt voor MKB-eigenaren in heel Nederland.