MKB!dee helpt ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel. Ondernemers die een innovatieve oplossing bedenken om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, kunnen vanaf 20 oktober 2020 weer een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Dit Stappenplan mkbidee 2020 licht het indienen van de aanvraag kort en bondig toe.

groepsselfie met staatssecretaris Mona Keijzer

groepsselfie met staatssecretaris Mona Keijzer

De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Subsidiabele kosten

Voor deze subsidiemodule geldt een subsidieplafond van 10 miljoen euro waarvan ten minste € 2,7 miljoen voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan ten minste één van de deelnemers een kleine onderneming is. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Lees meer over subsidiabele kosten in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies.

De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief BTW. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers onderling gelden dezelfde bedragen als voor individuele deelnemers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.

Voorwaarden

De regeling is op enkele punten gewijzigd. Zo is het toepassen van relevante gedragswetenschappelijke inzichten als rangschikkingscriterium komen te vervallen. Uiteraard is het wel zo dat de regeling het doel heeft gedrag binnen de onderneming te veranderen met positief effect op de leercultuur.

In 2019 gold de regeling uitsluitend voor de projecten met betrekking tot technische sectoren, energie en klimaat en digitalisering. Nu is daarvoor in plaats opgenomen dat een project hoger wordt gerangschikt als de projectresultaten een grotere bijdrage leveren aan:

  • Investeringen die zorgen voor meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie; of
  • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Aanvragen

Zowel individuele als samenwerkende mkb’ers kunnen tussen 20 oktober 2020 en 19 januari 2021 een aanvraag indienen. De hoogst gerangschikte aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt. De uitslag wordt in het voorjaar van 2021 bekend gemaakt.

Heb je in 2019 een aanvraag ingediend voor MKB!dee? Kijk op mijn.rvo.nl voor informatie over het wijzigingen of afronden van je project.